🌆 Serýal 60 minut

🗽 Kino 120 minut

👤 Namaz 5 minut

🌋 Dowzah hemişelik

🌌 Jennet hemişelik

Tapawudyny bilýäňmi..⤴

📱Line 300 dost

☎ Tel.kontakda 80 dost

🏡 Töweregiňde 50 dost

🚣 Kynçylykda 1 dost

👥 Seň jynazaňda garyndaşlaň

👤Gabyrda ýeke özüň

Geň görmäň durmuş şeýle.
_____________________________

Ýaş diýip toba etmän edenini edip ýörenler
- Sen gonamçylyga baraňda "mazar diňe garrylar üçin" diýip ýazylany gördüňmi???

Bu dünýä üç günlük:

Düýnki günümizi biz ýaşadyk, yzyna gaýdyp gelmez.

Bu günki gün biz ýaşaýarys - ömürlik zat ýok.

Ertirki gün kimiň-nireden çykjagy belli däl.

《Oýlanyň, size akyl berlipdir ahyryn》

Bilim, Gurban93 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir