Seni söýmekden gorkamok
seni ýitirmekden gorkuşum ýaly
bar güýjümden elimden tutuşuň ýaly
hiçkimem tutanok tutýan ýaly
tutuş dünýämi
içkilemdäl pikir etsem ýöne
ol dost şon ýaly syrdaşym ýaly hem içim
hem daşym ýaly ýakyn
hem daşym ýaly suwum hem aşym ýaly gün
bizden ýaşynýamy sen giň meň gaşym ýaly gel gir içimden çykma ertir garaşmak ýaly saňa bir garaş hyýala salyp
sen barada pikrlenmesemem hyýanat saňa
seň dilleriňde umyt utanç haýaňda tagam ýanyňda haýallanda sa:gat
bu aýanmy saňa dermanym ýaly sagat uzaklara gidäýsem ýar ýarama ýadym sarag
sada göwünli bolsaňam gymmat baha sadap
seni gelýä ýakama dakasymam,
arkama ýapasymam gark bolup söýgiňde akasymam...

Edebiýat, (shyh)sho men tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir