Şeýdip baýdak ýaly gelin elden gitdi.
Şajan Mähriň aşyn suwyn bir kemsiz berip , sowdy
Öý boşap galdy. Mähriň aýal dogany ekizjeleri öz ýanynda äkedeýin, goý olar bizde ulansyn, seniň işiň ýatymlyk bolansoň, bulara kim göz gulak bolsun
Soň hem Şajan, ýaman gorme welin jigimjanymyň ojagy boş durmasyn birin tapda öýlen
- Ýok,Senem gelneje men entek öýlenmek barada pikir etmedim,Mähriň guburynyň gumy solmanka öýe uzyn etekli getirip biljek dal,gerekdal, hazirlikçe jogabym şol diýdi, çagalara göz gulak bolaryn diýen sözine welin uly minnetdarlyk bildirýan:- diýdide Wepa,Sapany daýzalaryna ugratdy
Öýde ýeke özi galdy. Ýatylýan otagyna girip ýataýyn diýip ýerine geçip ,geçen gunleri aňynda aýlap oýa gitdi Mähri bilen ilkinji tanşan günlerin ýatlady,gullukdaşynyň toýy, olara baranda ilkinji gezek gözine kaklyşan gyzyň seredişi, nädip özini maýyl edişi, ömür söýgä ynanmaýan ýigdiň öýe gelensoň duýşlerinde diňe Mährini görşi, onyň ýanda geplap bilmedik ýigdiň duýşunde Mähra gezek bermän gepleýşi, Mähri bilen eden toýy, ekizjeleri bolanda, çaga dogulýan bölümiň, daşynda ,bölumiň işgärleri ,
-gelniň, babejikleriň ,gowy bar öýňize gaýdaý diýselerde, gyşyň içinde çaga dogulýan bölümiň daşynda ,her gelene ekiz oglym boldy diýip buşdylap çykyşy,ekizjelerin öýe çykarlanda ýanyndaky bar pulyn şepegat uýalarynyň üstunden, Mähriň ustunden seçişi,Mähriň eline ýapyşyp
- Şajan, indi boldy edaý seçip çykdyňa ,her bir gören ak halatlylaryň ustünden, diýşi,köpüň içinde Mährini gujaklap oglaýşy, aý garaz ekizjeleri bolanda bolmajy bolyp şatlygy asmana galşy, ýerde däl asmana gaýyp ýoren ýaly bolşy n ýatlap irkilenni duýman galdy
Näçe wagt ýatanyny bilman birden Şajan tisginip turdy we
- Mähri, jan berjek bolyp ýatyrka, bir syrym bar ,diýen sözi ýadyna duşdi.
Mähri şonda maňa näme aýtjak boldyka, Allajanlarym Mährimiň menden gizlin nämesi barka, iýjegi geýjegi ilden kem etmedim,ol maňa name diýjek boldyka? - diýip bar oý pikiri şol syr boldy
Şajan birden saklandy. Ol Mähriň telefon diýen sözin ýatlady we - ihhh, Mähri telefon diýdi welin, ol telefonda bir zat ýazan bolaýmasyn diýip Mähriň telefony gözledi.
Hemişe goýýan ýerinden tapman, Senem gelnejem öýi ýygnanda bir ýerik salan bolaýmasyn diýip öýi dörüp çykdy. Ahyr tapman Seneme jaň etdi
- Alooo
- Şajan gowymy ýagdaýyň
- Salawmaleýkim, Senem gelneje Wepa Sapa size azar berman oýnap ýörlermi
- hawa arkaýyn bol Ataşjanyň ogullary bilen, olara garyşyp gitdi
- neme-le, Senem gelneje, öýi tutyş dörüp çykdym, Mähriň el telefony bir ýerik dykana dälsiňdä
- waý Şajan men ony ýatylýan otagyň,mele şkafyň ýokarky gözüniň gapdal çekmesiniň gyrajygynda ýalyga dolap goýdym. Üşmeleňde çaga-balalaryň biri oýnaýmasynlar diýdim
- bolýa gelneje, sagbolyň,zerur gerekdi şondan soradym
- bolýa, onda sagbolyň
- sagbol
Şajan telefony goýan dessine, ýatylýan otaga baryp Mähriň telefony aldy
Görse onyň zarýady, çöküp galypdyr, wah içgaragalmyş diýip ony zarýada goýdy
Doly zarýat alşyna hem garaşman baş,on minut goýdy-da, telefony açdy
Ýazgylar papka girip Mähriň zapisin diňlemäge durdy...
- Şajan, ezizim, ömrum,diregim,ýüregim,meni bagyşla ,janym , Men senden bir syry gizlap gezdim , ony özim bilen gabra äkitjekdim ýöne meniň wyždanym çatmady we edil seniň ýuziňe duryp men bu syry aýdyp biljek däldim.
Hiç bir zenan meniň duşen gunime duşen wagtynda ömur ýanýoldaşyna aýdyp bilmez öýdup pikir edýan ....
Gapy kakyldy. Ol telefony öçurup bialaç gapyny açmaga ýöredi. Içini bolsa it ýyrtýardy diýleni, çagyrylmadyk myhmanyň kimligin bilmek üçin gapa ýöredi

Dowamy bar

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir