Mähri:
—hudaýsyz,beýtme,degme:- diýen sözi ýada düşýar,ýüzine urlan batly şarpygyň zarbyna ol özinden gitdi ...
Naçe sagat ýatany bilmedik Mähri özine gelende ,ýylgynyň ýüzine gaçan pürlerin aýryp ýuzune düşýan guniň şöhlesine seredip, bu kemsitmä çydam bilman, bagryn çägä berip ýer bagyrtlap aglady.Birden sesin goýyp
— Jemaaaaaaaal: - diýip ýylgynyň duýbinden baldyzna garşy emedekläp ugrady
Jemal bolsa özini bilman ýatyrdy. Mähri Jemaly öldurendirler öýtdi .Baryp ony gujaklap aglady.Jemal özine geldi. Nämäň name bolanyna aňy almadyk Jemal özine gelip epessli gozin tegeläp otyrdy, gorkudan ýaňa ýüzi eňşäp durdy,ýerinden turjak boldy, yzgynsyzdy,täzeden ýene ýykyldy,birden gelen agy sesi bu iki najaryň ýylgynlygyň içine şemala gatylyp uzak aralygyna ýaýrap gitdi,ýöne bularyň sesin ýylgynlardan başga hiç kim,hiç bir Allaň bendesi eştmedi.Adam gara bu töwerekde barlygyna meňzänokdy
Olar bir birin gujaklap esli wagt aglaşdylar,ýöne öz özleri aglap özleri hem goýdy
. Bir az wagtdan Mähri çyslanyp baldyzna
- Jemaljan, bu diňe ikimiziň aramyzda galsyn, naletsiňen hudaýsyzlaryň bu etmişini Alla tabşyrýan,hany tur ýorali ,diýip Jemalyň elinden tutyp ýerinden galdyrdy. Jemal sesin çykarman, gelnejesiniň yzyna duşup gelýardi. Uly yola çykyp ýorap ugrady .Ýoldan gelýan bir ýaşuly adamyň,
- gyzym yol uzak ahyr, pydaýa aşmaga, menem şo tapara sadaka barýadym,meniň maşynyna münäýiň diýende,
Jemal Mähriň elinden berk tutdy. Mähri sesin çykarman ol ýaşulyň maşyna münüp öýlerine gaýtdylar. Öýleriniň deňirande maşyndan duşup, baş atyp çalaja sagbol diýip pul uzatdy.Ol ýaşuly pula seretman düşüberiň diýdide, olary duşurup öz ýoly bilen gidiberdi
Mähri öýe gelende gaýyn enesiniň öýde ýoklugyna gaty begendi,sebabi ony hazir görse Mähri özini sakaap biljek däldi, .Jemal bolsa öz otagyna girip gitdi ýöne soň ol otagyndan çykmady
Mähri bolsa öz otagyna girip,ýanyny ýassyga berip sessiz aglady...
Gaýyn eneni ekizjeleri bilen öýe gelende çagalaryň
- ejem geldi ejem geldi ,diýen sözine Mähri bokup ýatan ýerinden turdy we ylgap daş çykdy, iki oglyny bagryna basyp aglady.
Hiç zatdan habarsyz gaýyn enesi
- goýaweri gelinjan,agtyklarym ejesin kusetman saklandyryn,beýdip durma,çagalar ýaman bolara
- ýokla enesi, goresim geldi: ozal hem çagalarny gaýyna taşlap toý märekä kän gidip gelýardi, ýone hiç gezegem gelensoň beýdip çagalaryn gujaklap aglamazdy
Gaýyn enesi
- gelinjan, taze gelniň baş saljyjyn hem gorup gaýtdyňyzmy, gija galdyňyzla:- diýip sorady
- hawa,:- diýip gozin ýaşyn supurup jogap berdi....

Dowamy bar

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir