Men bu pajygaly wakany bir ýigdiň durmyşda maşgala durmyşynyň ýogyz kemsitmeleri esasynda, gurruň bermegi boýynça ýazdym.
Durmyşda bolan waka we daşdan ýakyndan eşdilýän, gaýtalanýan waka

....Şajan uzyn boýly görmegeý ýigitdi. Gara saçlary maňlaýyna duşup duran ,özine gelşik beren şadyýan alçak ýigitdi
Ol Mährini gullukdaşy toý edende görüp,ony ilki gören gununden aşyk bolyp, beýleki ýigitler ýaly gyzyň yzyndan kan ylgap hem ýorman göni gudajylyga
Iberdi.
Uzak ara wagt salman hem toý etdiler.
Mähri bu öýe gelip öýiň ody bilen girip küli bilen çykdy, onyň öziniň yz ýanyny basyp duran baldyzy Jemal bilen gaty gowy göruşýardi onuň bilen jora boldy.
Jemalda gelnejesin agasynyň gelni ýaly sylap hormat goýsada ,jora ýaly bar syryn diňe gelnejesi bilen paýlaşýardy
Bu agzybir maşgala hemmeler howes edýardi. Bularyň agzybir maşgalasynda ýyla ýetmän ekiz bäbejik hem goşyldy. Şatlygyň üstune şatlyk goşyldy
Olara Wepa Sapa diýip goýdylar
Ekizjeleri bolanda kesilip alynansoň, Mährä iki üç ýyl çaga dogurmaga lukmanlar ruhsat bermedi
Mähri çagalar bilen başagaý bolyp hojalygy bile bolyberdi
Günlerde bir gün Mähra gaýyn enesi: -—daşky garyndaşlaryň biri toý edensoň, çagalary alyp galaýyn sen Jemal bilen gornip gel diýip tabşyrdy
Şajan bolsa ýatymlaýyn işdedi. Soň Mähri Jemaly alyp toýa bezenip bezlenip gitdiler. Olar toýy sagaman sogyp öýe gaýdanlarynda, yolda bir taksa münýäler. Bu natanyş taksa el galdyryp münenlerinde onyň içinde bir adam hem bar eken, bu ikisi maşynyň yzynda otyrdylar.
Taksa munenlerinden öňinde otyran adam uzak saklanyp bilman Mähra lak atyp başlady
- Owadan gelin toýdan gelýäňiz öýtýan, owadan bolyp çykypsyňyz, aýdan bolsaňyz özimiz äkidip getirerdik ahyry,gözel gelini toýa ýeke goýberýan erkek kişi kimkä?

Dowamy bar

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir