AŞYGYŇ AÝDYMY

Paý ornuna gadam goýup ser bile,
Gezýän halka gülki bolup yzyňda,
Guw sen, gökden uçýaň, menem ýerbile,
Beýle doňýüregi bormy gyzyň-da?!

Eýgerdenok erkiň bilen edebiň,
Derdim agyr, neneň dözeýin jana,
«Bagt näme?» diýlen baky jedeliň,
Çözgudini neneň çözeýin, jana.

Men—tenşe, sen—çeşme, bakyp otyryn,
Dodagym degenok tolkunlaryňa.
Şol Güni gülýaka edip getirin,
Ýeller bolup dolsaň ýelkenlerime.

Soň, çyragym, tümlük bolmaz hiç haçan,
Hatda maňa gahar bile bakaňda.
Dünýämi ýagtyldar bakylyga çen—
Tylla Gün gülýaka bolup ýakaňda.


Awtory: Torum Ýaýlan

Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir