Salawmaleykim gadyrly agzalar! Onatçylykmy hemmeler? Köplenç özümizi onaysyz duyyan yagdaylarymyzyn asyl sebabi belki de edyan (eden, etjek) zadymyzyn şol yerdaki köpçülik ya da mareke tarapyndan gen görlüp görülmejegi bolup biler. Sebabi talyplaryn sünnet toya ya da birinin yedisine - kyrkyna (we ş.m.) gider yaly wagty bolmayar.. Ya da asyl gitmeyanliginin sebabi belki - de gidibem şonun yaly yerlerde name etjegini(diyjegini) bilmeyşi hem bolup biler.. Gelin şolar barada çyrşap goybersek hemmamiz üçinem hem tejribe bolar, hemem köpçülikde yüzümiz utanmaz.. Yatlamalarynyzy hem çyrşap goyberseniz hem gyzykly bolardy.. Saglygynyz...

Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir