bir adam agşam işden gaty yadap çykýada öýüne barýaka gaty ýadaym bir hamam girip gowy ýumşaýyn diýip ýolda öňün çykan bir hamama girýä. içeri girip göbek taşynyň üstünde ýatyp ýatyp meýmiräp başlaýa. hamamdada özünden başga ýene iki kişi bar ýöne olaram neşe çekip otyrlar, bulam olan ýanyna barýada bir iki gezek çekýa neşedende aý neşaniz gowy däl ekenlaý diýip ýene ýerine geçip ýatýa. azwagt soň ýaňky iki neşe çekip oturan adam pysyr pysyr gürleşýalerde hamamdan çykyp gitýaler, bu ýatan adam bular menden gizlin birzada etjek bolýa diýip pikir etýade çykyp name etýanlerini görjek bolýa emma bir görse ol ikisi çykyp geýinipdir onuň eşiklerinem alyp gaçyp barýa. yaňky adam çuw ýalaňaç bulaň yzyndan ylgaya welin ýetişip bilenok olar maşyna münüp gitýa, buda ýalaňaçlygyna bir taksi tutyada şol maşyndakylar men eşiklerimi ogurlady bol sür şolaryn yzyndan diyip taksi bilen olary kowalap başlaya. epesli kowalayalar weli üç dört swetafordan soň maşyn gözden ýitýä. taksist aý indi olary tapyp bolmaýa diýip durýada ýaňky adamdan puluny töle men gitjek olary indi tapyp bolmaya diýýa emma adam çuw ýalanaç, olar gapjygymam ogurlady nadip tölayin puluňy diýýa. aý name butaýy Türkiýe taksist ýalanaç adamy şeýle bir gözi bilen süzýade, onda başga hili tölarsin puluňy diýýa we ýaňky adamy ....... etyade ýalanaç gezme diýip bir köne maşyn oňaranda geýýan eşiklerinem beip taksisinden düşürüp ýoluna gidiberýa. şeýlelik bilen ýalanaç adamyň namysam elinden gitýa. ýanky adam indi name etjegini bilman bir parkda otyr gijan ýary welin muň tuwalete gidesi gelyäş seretýa daş töýerekde girer ýalak tuwaletem ýok, bir görse alkaşyň biri ýolkaň aşagynda sy...p otyr, buda menem şu agajyn aşagyna geçip oturubereýinlay namede bolsa gije hiçkim görmeya diýip agajyn aşagyna geçip tuwaletini etmage oturýa. agajyn aşagyna oturýa oturmasyna welin edil şowagt biri gygyrýa diýýa OHOW NEŞE GOWY DÄL EKEN DIÝIP HAMAMA SYÇYP OTURMALYDÄLÄ diýýä. ýanky adam birden oýanýa, görse özi hamamyň içinde hemme zat öňkisi ýalak ol bolan zatlaň hemmesi neşän eden oýuny eken, simulasýa görüpdir neşan tasiri bilen....

Köneler, parrisha tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir