Eline alypdyr gaýgy küregin,
Ýüzüp ýör hiç arman aldygyna sary.
Perzendine ezip ene ýüregin,
Dört ýana hars urýar köyendeý ary.

Gol bulaýlap alyp göze ýaşyny,
Pynhan ýaşy meni goýmaz günüme.
Gitsem-de men bir pursatlyk aýrylyp,
Ugradýan deý göýä meni ölüme.

Gözde tegelenip göründi ýaşy
Ýylgyrdy göwünsiz, agyly pynha.
Hiç gamlanma käbäm gyýp ýüregiň,
Gaýdyp gelerin men hä diýmän ynha.

" Sag-aman bar, ýoluň ak bolsun balam"
Diýip pyşyrdady " Ýoluň bihatar"
Salym düşüp geçsem uzak menziller,
Bela abanýan dek meni gam bassar.

Ýola çykdym Käbäm bilen hoşlaşyp,
Gözden gaýyp boldy ara daşlaşyp.

Gurbanmämmet Meredow.

Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir