Maňa söýgi hakda hiç zat gürleme,
Çekerden juda kyn söýginiň derdi.
Ol ejiziň asla golundan gelmez,
Yşk... müzzerder eken "men" diýen merdi.

Maňa söýgi hakda hiç zat gürleme,
Agtarmaly toslamalaň gatyny,
Geçmiş depderçesin reňklere boýan,
Ýatlamak islämok, söýgi hatyny.

Hatda, ne hakykat ne-de, bir çäk bar,
Owadan sözleri tutup ýalana,
Diňe bir meni däl, aldap özüni,
Nälet bolsun, şeýle haty ýazana.

Maňa söýgi hakda hiç zat gürleme,
Gürleme sen ýüregimi dagladyp,
Eý, biwepa muňa neneň dözýärsiň?!
Bigünä ynsany ýeke agladyp?!

Söýginiň sarpasyny belentde tutup,
Söýginiň adyna getirmäň ysnap,
Goý durmuşdan çyksyn ýalan söýgüler,
Ynsanlara özüň berewör ynsap.

Gurbanmämmet Meredow.

Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir