Üçlükler... 3 adamdan ashyny gysganma: 1.myhmandan 2.yetimden 3.cagadan 3 zat duydansyz geler: 1.bagt 2.olum 3.soygi 3 sany howandaryn bar: 1.tanryn 2.ene-atan 3.yanyoldashyn 3 sany dushmanyn bar: 1.gaharyn 2.ertire goyan ishin 3.nahak ynjydan dostun 3 zady yok edibem gizlabem bolmaz: 1.soygini 2.gorkyny 3.olumi adamyn hasyetinin nahilidigini 3 yerde tanap bolyar: 1.yolda yoldash bolup 2.gonshy yashap 3.ekin sharigi bolup 3 yerde kan eglenilmeyar: 1.agyr yatan hassa soralanda 2.shum habar eltilende 3.dilege barlanda akylly adam 3 adamdan hic zady gaty gormeyar: 1.daliden 2.hassadan 3.ayaldan 3 zady yerine yetirmek parzdyr: 1.ajy doyurmak 2.azashany yola salmak 3.otegcini myhman almak "5 gunlik yalancy" kopi goren hormatly yashyulularymyz bu dunyani zyndyryp gecip baryan keyigin kolegesine denap ona "5 gunlik" diyilmegnin sebabini sheylerak dushundiryarler: "5 gunlik yalancy"ol 1.doglan 2.mekdebe salam beren 3.oylenen 4.perzende yuzun dushen 5.jynazan okalan gunleridir... Turkmencilikde halanylmayan 7 zat: 1.pederine,ene-atana el gotermek 2.watanyna doniklik etmek 3.yanyoldashyna biwepalyk etmek 4.zorluk bilen zyna etmek 5.oz janyna kast etmek 6.serhoshlukdan olmek 7.egni yasgynjak donlyka olen turkmencilikde salamlashylmayan 7 pursat: 1.ayak yoluna barylyan hajathanalarda 2.hammamda yuwunup duran adam bilen 3.arak sherap icip serhosh bolanlar bilen 4.uklap yatan adam bilen 5.nahar iyip oturan eger nahar agzynda bar bolsa 6.namaz oturan adam bilen 7.tesbi sanap oturan bolsa bagtsyzlyga alyp baryan 7 zat 1.tanra shek yetirmek 2.galp ishler bilen meshgullanmak 3.birini nahak oldurmek 4.suythorluk 5.yetimlen hakyny iymek 6.watan goragyndan gaca durmak 7.wepaly dostuna,yanyoldashyna yaramaz soz aytmak dokuzy duzuwlik ata babalarymyz dokuzy duzuwligi ruhy ahwalat gornushunde goz onune getirip,sheylerak jemlapdirler:olar dokuzy duzuwligi: 3 ajy 3 suyji 2 kapyr 1 musulman- diyip kesgitlapdirler. 3 ajy: 1.olum 2.ayralyk 3.tohmet 3 suyji: 1.lebiz 2.perzent 3.soygi soygi diyen dushunje bu yerde gin manyda gelyar.sower yara,ene ata,watana,dosta,il ulusa,perzende,kesp kare bolan soygi. 2 kapyr: 1.nebis 2.yalan 1 musulman 1.imanlylyk dana sozler... abdul bol seni goren dali saysyn ac bilen dost bolayn diysen garnyny doyur ac bilen ishleme dok bilen deprenme adama ne yssy yarar ne sowuk adam bardyr gyzyl alma nagshydyr adam bardyr haywan ondan yagshydyr agac ata munenin owrady talak aglama oli ucin agla dali ucin agsham bolsa yat saba bolsa git agyr batar yenil galkar agyr bashly balanyn hormaty zyyada bolar akylly agylyk salyanca dali ogluny oyerer akmak kor bir dushen yerine yene dusher alcak yerde yatmaz sil alar kutek yerde yatmaz yel alar altyn eli pycak kesmez annyrmak eshege yarashar aryp arassalanar adyn arassalanmaz ashyga sinek owazam saz geler ashygyn barlygy hyyalydyr ata ene berse dadymlyk tanry berse doyumlyk at al barlydan gyz al yarlydan ynjyk gyz are barmaz yshk naz kereshme bilendir ya dostun canagna bar ya canagny dostuna elt ya tak dur ya berk dur...


Perhat Sabirow
+99364290174

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir