HORMATLY PRIZDENTIMIZ.

Arkaýyn ýaşaýas, ýatýas arkaýyn,
Dünýäň bagty çüwen raýatdyrys biz!
Munyň üçin hiç ýadaman işleýär,
Görelde Hormatly Prezidentimiz.

Watan "rowaçlygyň" ýylyna gelip,
Toýlarmyzy baýram edýär ilimiz!
Munuň üçin hiç ýadaman işleýär,
Ýörelge Hormatly Prezidentimiz.

Ak merkeziň aklygyndan paý alyp,
Hiç galmady alada ýa derdimiz.
Munyň üçin hiç ýadaman işleýär,
Görelde Hormatly Prezidentimiz.
Şonyň üçin bagtlydyr ilimiz,
Şonuň üçin alkyş aýdar dilimiz...

✍Amangözel Gurbanowa

Edebiýat, AHALLY tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir