9.synyp şu wagt sapakda oturyarys...yanymda dünya gözeli bir gyz otyr..... .......... ... ...yüzüne bakmana dözemok... onu na deje soyyandigimi bilenok... ol menim in yakın dostum... meni dine dost hökmünde göryar... name ücindir bilemok yöne... öz-özümden utanyaryn... 10.synyp öyde...mana jan edip, halaşyan oglany bln tersleşdigini...we yanynda bolmagymy isledi... sonra bize geldi...meni gucaklap aglady ... şu wagt dyzymyn üstunde, ukuda... saçlaryny sypalap,o gül yüzüne seredip doyomok... men ony daliler yaly söysemde.. . ol meni dine dost bolarak göryar... name üçündir bilemok yöne...öz-özümden...utanyaryn... 11.synyp gutardyş gijesi... onun biln çagalykdan bari dost... 8. synypda okayan wagtymyz birbirimize söz beripdik.. .okuwy gutaramyzda gutardyş gicesine bile gidere söygilimiz bolmasa… bile gitjekdik... mana jan etdi we söygülisinin yaramayandygyny, gidip bilmejegini aytdy... we bile gitsek bolarmy diyip sorady... kabul etdim...we öyden aldym... ol yerde in owadan gyz oldy... ap-ak fatasy bilen...edil peri yalydy... gije bile tans etdik...gollarymda wagty dine bir zat hakda pikir etdim... ony dunyadaki hemme zatdan beter söyyan"gije sony ony öyüne ugratdym.. .menin yanagymdan öpüp in gowy dostum sen diydi... men ona daliler yaly aşykdym… emma ol meni dine dost hökmünde göryar. ..ona, ony söydigmi nadip aydaryn... name ucindir bilemok yöne.. .öz-özumden utanyan... bu wakadan bir nace yyl geçti... şu wagt ol janymdan beter söydigim,melegimi.. .toprağga beriyarin... goşlarynyn arasynda,gara gaply depder çykypdyr... mana berdiler...okap okamajagymy bilemokdym...açdym... bir gündelikdi...we bir sahypasynda şöyle yazyardy... "şu wagt sapakda oturyarys... we yanymda dünya yakyşyklysy bir oglan otyr. yüzüne bakyp doyamok.. .ony na dereje söyyandigimi bilenok... meni dosty bolarak göryar... söygülimin boldygy,yalany aydyp we her gün, onun bln baglanşykly yalan sözlap,yanynda bolup bilyarin.. .ony janymdan beter söyyan... mana bir gezek ‘‘seni yöyyarin’’diyse.. .dünyade in bagtly gyz bolardym..." men bu setirleri okayan wagtym... melegimi eyyam topraga beripdiler…. hyçkykyryklarymy tutup bilemok...gözümi onun mazaryndan ayyryp bilman... yeke tagim...men hem, seni SÖYYARİN...
Soyyanleriñize soygiñizi aytmana gijikmañ Wagtynda aydyñ son giç bolar


Men seni soyyan a...w
Yone meniñ soyyanim bu yere giryami yok ony bilemok yone men seni çyn yuregimden soyyan yone sen meniñ soygumi bileñok😢😢😢


Perhat Sabirow

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir