Bul hemmamize gerek! Göz Keselleri we Hirurgi Professor Dr. Emre Çakır gözlerde batma, gijelewik ýaly ýüze çykan kesellere garşy serasap bolmalydygyny, wagtynda bejerilmedik kesellerde körlük ýaly zeperiň bolup biljekdigini duýdurdy. Çakır, ýygy ýygy göz gyrpmagyň göz gurulugyny azaltýandygyny hem belläp geçdi. Çakır gürrüňini şeýle dowam etdi: “Adamlar, kompýuter we telewizoruň öňünde köp wagt geçiren wagty az göz gyrpýarlar. Şonuň üçin gözýaşlaryň gözüň üstünde durma wagty azalýar. Bu adamlaryň ýygy ýygy göz gyrpmaklary gerek. Keseli ýüz öňüne çykan adamlar guru ve serginlediji ýaly ýerlerden uzak durmaly, gözlerini gaşamaly we owkalamaly!

Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir