Meni saňa baglan zat seniň uytgesik harakteryň. Name ucindir sen basga gyzlardan tapawutlanyadyň, kak budto basga planetan basga saherden gelen yaly. Basgalary aladalandyryan zatlar seň piňiňede dal. yone bolsa garynjany basyp ollurayseň dagy yarym sagat gynanyp oturyaň. Oturup gurrundesh bolsaň sen hakykatdanam tanamayan we gormedik afrikadaky aç çagalaryň aladasyny edyaň. Köcede, eylede-beylede garyp-gasar goraysen, on bilen 10 minut gurlesip oňa hokman pul yada basga zat berip gaydyaň. Jaň eden wagtym sen hiç telefony gallyraňok sebabi sen beylekiler yaly telefona kleylenen dal, koplenc yatdan cykaryp oyde gallyryp gidyaň. Sen bilen biz hic kino gidemzok sebabi sen multik gormani halayaň. Bir sapar hem seniň turk serial goryaniňe dush gelmedim. Sen wapse kino goreňok diňe kitap okayaň. Men kitap okamany halamasamam maňa okayan kitabyňy gurruň beryaň. Yone bu hasiyetleň meni saňa çekenok. Men seň basga hasiyetleni soydum. Seniň prikola dusunisiň, owrup aylap sokulan sozlere hasam owrup aylap beryan jogaplaň. Ikicak wagtymyz sen menden has dogumly bolan bolşuň. Telfonumda jigimin suratyny gorup kim bu jelep diyeniň. Shu meň jigim diysem gorkup - hmmmm owadan eken - diyen boluşyň. Ilkinji dususyklamyzda meni utandyrmajak bolup oz masynyny goyup taksi bilen gelsiň. Restorana gidemizde bolsa hasaplasmana pulum yetmeyanini gorup maňa karzyna pul berşiň. Saňa sowgat gül bersem güliň soljagyna gynanyşyň. Yone so bolşuňa sen yaly garagol gyzam goremok. Yone garagolluklaň diňe gapylar gulplanyp ikicak galanmyzda baslayan bolsa gerek. 5je minut gecmanka in akylly gyz indi edyanleňi joralaň gorse yakasyny tutar. Bu zatlary nirden owrendiň diyip sorasymam gelenok. Yadyyma dusya oyune yola salyp gapyn agzyna gelemde hiczat diyman elimden cekip oyune salanyň. Name ucin sen meni sayladyň sul soraga hic jogap tapyp bilemok hazire cenli. Men sen yzynda ylgayan oglanlar bilen basleship bilemok muny senem bilyaň. Seňem yadyňa dusyami iki bolup daň atyanca gurlesip oturan gijelemiz. Seni soyup men dalliredim. Meni dallireden zat bolsa seniň birden meni polny yatdan cykarmagyň. Hiczat bolmadyk yaly indiki gun mana parhsyz garap baslamagyn. Hic hilli dusundiris bermani men bilen gurlesmegini bes etmegin. Suwagt men ellem sandyrayar. Usheyan, garnymda icegelem çolaşyan yaly bolyan. Seni gatydan gujaklap sacyndan ogsap aglayan. Aglayan. Indi sen sowadyň. 15 minudyň icinde eyyam sowadyň. Dodaklaň indi gyp gyzyl renkini yitirip baslady. Indi men sensiz omwrumin dowamyny turmede gecirmeli. Hazir miliseler gelerler men olardan gacjak dal. Men seni goyberesim gelenok. Dur hazir yuzundaki gany supureyin. Ezizim hic zady gaygy etme. Men sensiz budunyede kan durmaryn. Azajyk sabr et men senin yzyndan barjak..

Edebiýat, nerwi tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir