Adamyň aňyndan urmak . Sahna arkasy.
Internetde şeýle suratlar köp paýlaşyldy.Aňy bar adama birinji surat ýeterlik. Bor, bolýa birinji suratda sahnaň arkasyny görüp bilmänsiň! Ikinji suratda hemme zat mese-mälimä! Ikisiniňem soňy birmiş, şol bir gabyrmyş! Şol gabra baý nireden bardy, garyp nireden bardy!Gabra çenli baý näme gördi, garyp name gördi ? Baý näme miras goýdy yzyndakylara garyp näme? Baýa miras goýdy, garybam bergi miras goýup gitdi. Esasy zat ýatjak gabryň dälde, ýaşajak jaýyň, dogan!
Aslynda bu suratlaryň awtory kimkä? Nireden gelýäkä bu pikir? Suratyň çeşmesi mekirler, baýlar. Görseň öz ogluna aýdýana däldir şeýle diýip! Ýene bir meselem, hindistan halkyny nädip saklaýaka? "Adam iki gezek dünýä gelýä! Birinjide garyp bolsaň, ikinjiňde baý bolýaň" diýýä! Siz ynanman bilersiňiz, ýöne hindiler ynanýa.Iki gezek gelýäs diýip dinleri bilen balanşdyrylýa!
Merdiň gürrüňini edýäs. Baýlaryň 97%-i ähli garyplardan bagtly ýaşaýa! Garyplaryň 1%-i baýlaryň 1000-den birinden bagtly ýaşaýa! Gatnaşyk: 99.9999-a 0.0001.Garaz Bill Gates agaň gepiniň üstünden gelýäs. If yoy born poor you are not guilty, but if you die poor it is your mistake.

Ýazan:@Garadaşly

Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir