Bärik adminlerden arasynda gaňrylyp seredýän kişi bar bolsa aýdaýaýyn diýdim. Ýatladaýyn diýdigim, özlerem bilýän bolmagy ahmal welin.

Google bu saýty tapmaýan eken. Ezizowyň goşgusy şu saýtda aýry-aýrylykda müň tema edip açylanam bolsa, gözletseň ýekeje temany salgy berýä, talyplar komdan. Olam çykaraýsa, çykarmaýan wagtam bar. Gurban93 agza gowy zatlar paýlaşýa welin Google bärsini salgy bermese gow-a däl eken.

Sorag-jogap, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir