Käwagt dostlardan şeýle çeper döredijilikli SMS-ler gelýär. Geliň şolary ýazalyň. \"Ýadyňdamy, kiçijik wagtymyz sen penjireden kelläňi çykarardyň, men ýumşak ýerimi. Ýoldan geçip barýanlar bizi ekiz öýderdiler\"

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Micheal Jacksonuňky uzyn, Brad Pitt-iňki gysga. Madonnada düýbünden ýok. Papada bar ýöne ulanmaz, a Clinton bolsa hemişe şony ulanýar. Bil hany ol zadyň ady näme?
Meniň kelläme başga zatlar geldi welin jogap familiýa ekeni :)


Pikir edyan weli pikirlerin in govisi senin meni pikir edip pikir etmeyandigini pikir edyarkam, pikir edyandigini pikir etmekmika diyip pikir edyan.


sheyle asylly, gozel, ahlakly, mylayim, merhemetli, akylly, batyrgay, salyhatly, kuwwatly, goldawcyl, jomart,... - hmmm, ozum barada kop aytdym, indi sen ozun barada ayt :)

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir