Bir gün bir patyşa wezir-wekillerini daşyna jemläp, olara bitirmesi kyn ýumuş buýrupdyr:

- Meň gamly günüm gussamy egser ýaly, şat günümde-de gaýgy-endişäni ýada salar ýaly bir zat tapyň!

Hiç kim patyşanyň göwnüne ýaraýjak zady tapyp bilmändir. Ahyry şanyň sypaýylarynyň biri uzak oýlanmalardan soň bir ýüzügi hökümdara eltip beripdir.

- Şahy Älem! Şu ýüzügi dakynyň we gamly günde-de, şatlykly günde-de oňa bir gezek seretseňiz bes, gaýgyly wagtyňyz şatlandyrar, şatlykly wagtyňyz bolsa az-kem gussa batarsyňyz - diýipdir.

Patyşa seredip görse, ýüzügiň gaşynda Bu-da geçer diýen ýazgy bar eken. Hökümdar sypaýynyň bu ýüzügi üçin hoşallyk bildiripdir we oňa serpaý ýapypdyr.

Biziň barmagymyzda olar ýaly ýazgyly ýüzük ýok. Ýöne gamly günümiz Bu-da geçer diýip, özümizi köşeşdirýäs. Bu başymyza düşen kynçylyga döz gelmäge bize tekge berýär. Geljege umytly bakmaga sebäp bolýar. Ejizlemezlik üçin adam bu iki sözi oýlap tapypdyr.

Ýöne bu iki söz bize diňe kyn günümizde däl-de, eýsem, işlerimiziň şowuna bolan günlerinde-de, bagtymyzyň daş ýaran pursatlarynda-da artykmaçlyk etmejek eken. Çünki her bir zadyň başlangyjynyň bolşy ýaly, onuň ahyry hem bolýar. Şatlykdyr gussa bize kän myhman bolýar. Şeýle ýagdaýlarda umytdan düşmezlik we şükranalyk üçin bu iki sözüň jadysyny sözüň doly manysynda duýup bilmegimiz diňe biziň peýdamyza boljak eken.

Alynan çeşme: www.ertir.com

Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir