Ilkinji türk hekaýasy: "Letaif -i Rivayet" Ahmet Mithat Efendi.

Ilkinji türk realist hekýalar: Sami Paşazade Semai "Küçük şeyler".
Ilkinji türk pýesa terjimeler: Vefik Paşa - Molierin ähli eseri.

Günbatarly ýazyjylaryň täsirinde ýazylan ilkinji pýesalar: Şinasi "Şair evlenmesi" 1859.

Tanzimat döwründe ilkinji şygyr terjimesi: Şinasi "Tercüme i Manzume".

Ilkinji türk makalasy: Şinasi "Tercüman-ı ahmal Mukaddimesi"

Dyngy belgileri ulanan ilkinji türk galamgäri: Şinasi.

Sahnalaşdyrylan ilkinji türk pýesa: Namyk Kemal "Vatan Yahut Silistre".

Ilkinji atasözleri kitaby: Şinasi "Durub-i Emsal-ı Osmaniye".

Ilkinji resmi türk gazeti: Takvim-i Vakayi 1831

Ilkinji hususy gazet: Şinasi we Agah Efendi "Ahval" 1860

Ilkinji pastoral şygyr: A.Hamit Tarhan "Sahra"
Ilkinji türk antalogiýasy: Ziya Paşa "Harabat"

Ilkinji ak/erkin goşgy: Abdulhak Hamyt Tahran "Validem"

Aruz ölçegi bilen ýazylan ilkinji pýesa eseri: A. Hamit "Eşber veya Sardanapal".

Bogun ölçegi bilen ýazylan ilkinji menzum (şygyr görnişli) pýesa: A. Hamit "Nesteren".

Ilkinji mensur şygyr nusgalary ýazan: Halit Ziya

Ilkinji gezek şygyrda türk sözini ulanan: Mehmet Emin Yurdakul.

Ilkinji günbatar talaplaryna laýyk gelýän kritika: Namyk Kemal "Tahrib-i Harabat, Renan Müdafaanamesi"

Günbatar täsirinde ýazylan ilkinji ýatlamalar: Namyk Kemal - " Magosa hatıraları"

Ilkinji türk edebiýat taryhçysy: Fuat Köprülü

Ilkinji edebiýat sözini ulanan türk ýazyjy: Şinasi
Ilkinji çagalar şahyry: Tevfik Fikret

Ilkinji oba hakynda şygyr: Muallim Naji "Köylü Kızların Şarkısı"

Bilim, Gurban93 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir