Garaşzyslygymyzyň 27 ýyllygynyň şanyna okaýan okuw jaýymda baýramçylyk konserdi geçirildi. Birinji okuw ýylymyz bolansoň ilkinji konsert ullakan höwes, ullakan bir şatlygy gursagyma gaplap aktiw zala bardym. Gapydaky tutydan ýaňa içerdäki oturanlar görünmeýärdi... Dogrusy irräk gelemsoň zal boşlaňyrakdyr öýtdüm. Ulydan dem alyp, gaty ses bilen "Ta-ta-ta-tam" diýip, tutylary iki ýana serpip içeri girdim. Zalda 500-e golaý talyp, utanjyma gülen bolaýdym, hemmelerem maňa seredişip güldüler😇😇😇😇

Edebiýat, Talypbashy tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir