Söýgiden ýadanyň(ireniň) iç gürletmesi, we öz halan gyzyna ugradyp bilmedik haty.
~
Iki çäk otyrsaň gürleşsem elimi egnine atyp gürrüň etsek, şo etjek gürrüňimiz hatda söýgililiňkidenem beter aňyrda we içgin bolsun. Ýöne söýgülilik derejede bolmasyn, gujagymda gysaýyn uzak wagtlap,uzak wagtlap ýöne ýene, bir-birimize söýgili bolmaly. Günde bir gezejik biri-birimiz bilen gürleşeli, ýa-da sms alyşaly. Köp gürleşibersek biri-birimizi gabanyp ýene-de söýgi ýola düşeris. Näme üçin bu ýoly saýlasym gelenok bilýäňmi? Sebäbi ýadadym agzymy uran ýerimden agzymyň ýanmasyndan. Ynam eden ýerimden arkamdan itilmelerden. Dogry söýgi beýik güýçli bir zat, ýöne men bu ýolda kän ýeňildim. Ýaramyň üstine ýene-de ýara salmakdan gorkýan. Söýgülilik ýoly ežizletýän bir ýol ,we şol iki çäk duşyşygymyz, ýüregiň bir gyrasynda ýazyp goý isle ýüregiň gysanda ýatla, isle ömürlik goý ýüregiňde, we şo ýerden ikimiz hem gaýdanmyzda ýene öňkimiz ýaly menä meň iň gowy tanşym, senem meň syrdaş dertdeşim. Ýöne söýgililik ýoluna biri-birimizi salmaly söýgi ýolunda, hem aldama hem ežizletme hem-de ýürekgysgynyçlyk bir duýgy bar. Biri-biriňe ynamsyzlyk, biri-biriňe sähel zat üçin gaharlanma. Eger söýäýsegem biri birimize muny aýtmaly, hiç duýdurmaly.

©Annagurban Annagurbanow

Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir