Salam dostlar,

Barde yazyljak ayat hemmämize ybratly yatlama.

Allah tagala Kuranda mominlere yagny iman edenlere yüzlenip:

O те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете.

Ey yeke-täk, deni tayy we menzeshi yok Allaha iman edenler! Allahdan gorkun! Takwa bolun! Allahdan gorkmaklygyn esasy bir alamatlaryndan biri - her kim ertirki güne näme tayynlayar bir pikirlenip görsün.

Bärdäki ertirki gün - Kyyamat günüdir. Kyyamat-Hasap gününin sheyle yakynlygy sebäpli Allah tagala ol güni Kuranda - ertirki gün diyip atlandyrdy.

Yagny ol günde pygamberlerin „men halym näme bolarka“ diyyän gorkunch gününe sen näme tayynlayanyna bir seret. Ine sheydip Allah gorkup ertä näme tayynlayanyna pikir edip oylayan adam - takwa adamdyr.

Biz bir yyldan boljak toyumuza yada oturshygymyza nämeler tayynlayanymyza her gün pikir edip oylanyp duryas. Emma pygamberlerinem hayran bolup „menin halym nahili bolarka“ diyilyan ol gorkunch kyyamat gününe name tayynlayanymyzy bir gezegem bolsa oylayasmy?!

Her birimiz ertire bir ish planlasak, ona tayynlyk görmek möhüm ishimiz boluberyar. Seredip otursak ertirki planly ishem sada zatlar kyyamat güni yaly gorkunch günem dal. Sheyle bolsa-da guychli tayyarlyk göryas.

Ine özümize musulman diyyas yöne Allahdan gorkushymyz sheyle pes derejä düshdi.

Allahdan gorkun ey iman edenler we ertirki güne nämälerin bar bir oylap görsün. Tapawudy yok isle erkek isle zenan bolsun hich bolman günde bir gezek özüni soraga chekip görsün.

Ol gorkunch günde malynam, abrayynam, ene atanam, guychli tanshynam kömek edip bilmeyan gününe namani tayyarladyn?!

Allaha takwalyk edin we ertä nämäni tayynlayanyzy oylamazlykdan gorkun. Allah näme tayyarlayanyzy bilmeyandir oytman, Allah hemme edyan ishlerinizden, niyetlerinizden habardardyr.

Takwalygyn yoklugyny alamaty - Allahy unutmaklyk we Allah bizi ägöhlendirip sonky ayatda:

Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя. Они являются нечестивцами.

Allahy unudyanlardan bolman! Taryhda Allahy unudan taypalar bardy. Allaham olary unutdyrdy.

Yzrayil ogullaryny Allah gowulyk edip bashga milletden artyk etdi. Yone olaryn köpüsi bu nygmatyn gadryny bilmän Allahy unutdylar. Allaham olary kyyamata chenli har-zelil yagdaya saldy.

Hazirki men musulman diyyanlerem Allahy unutdy diysek yalnysh bolmaz. Sebäbi biz namedir bir ish etjek bolsak etmejek bolsagam il-gün, dost-yarlar, agalar näme diyerkä diyip chun pikire batyas. Yöne bu ishi etsem Allah mana nähili garar diyip hich birimiz oylanamzok. Yada bu ishi etmesem meni yokdan bar eden Allah näme diyer diyemzok. Biz Allahy unutdyk sebäbi.

Yslam ymmaty beyik milletdi her wagt taryhda. Allahy unudanymyz sebäpli Allaham ululugymyzy bildurmeyan dereje bizi unutdy.

Ine Allah bize sheyle jeza berip ozümizem bildirmeyan derejä getirdi.

Her bir ishde Allahy unudyanlar bolsa - hakyky fasyklar yagny bozuk adamlardyr.

Eger birine sen bir bozuk adam diysek seni bölek bölek etmekdenem gayrmayar. Yöne Allahy unudan - hakyky bozuk adam bolyar.

Shol sebäpden her bir ishimizde Allahy yatlalyn, hich unutmalyn. Sheytsek Allaham bizin ululygymyzy unutdyrmaz.
Bu bolsa hakyky - sylagdyr.

Hashr suresinin 18-19-njy ayatlary.

Bilim, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir