1)Söýgi 7 sekunt, höwes 7minut, puşmanlyk bolsa bir ömür boýy dowam eder(Arap atasözleri)

2)Bagtlylyk herkimiň durmuşundan bir gezek geçer.(Awustraliýa ata sözleri)

3)Ýalançynyň öýi ýandy hiçkim ynanmady.(Azerbeýjan ata sözleri )

4)Ýakyn goňşi daş(uzak) garyndaşdan gowydyr.(Azerbeýjan ata sözleri )

5)Gyşyň güneşine Zenan gülüşine ynam bolmaz(Balgariýa ata sözleri)

6)Kim näme etse özüne eder(Hytaý ata sözleri )

7)Köçedäki hemme itleriň hemmesi bir wagtda üýrmesi asla duýdansyz däldir.(Hytaý ata sözleri )

8)Müň otagly öýüň bolsada ýatmak üçin diňe bir otagyny ulanyp bilersiň(Hytaý ata sözleri )

9)Bok üstine otyryp gizläp bilersiň ýöne ysyny saklap bilmersiň(Hytaý ata sözleri )

10)Işeňňirlik parlaklygyň başlamgyjydyr. (Indoneziýa ata sözleri )

11)Birine garşy ynamňyzy ýitireniňizde ol ynamy gazanmak gaty kyndyr.(Indonezýa ata sözleri )

12)Köp gürlän aslynda birneme doly bolmaýan kişidir.(Indonezýa ata sözleri )

13)Eger ýeterlik işleseň hemme zady başaryp bilersiň.(Indonezýa ata sözleri )

Terjime eden: Annagurban Annagurbanow

Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir