Salam dostlar,

Shu yokardaky name-de bolsa dogry aydylypdyr.

Bagtly adam - yonekey sada adamlar. Köp zady bilenoklaram, kän bir dushmanam yok son. Her kimem ony gowy göryar.

Akmak sürer döwrany,
Akylly onun hayrany.

Belki akylly adamlar - betbagt adamlardyr. Olar oylanyp köp zadyn sony nira baryar göz yetirip durlar. Akmak o zatlar bilen ishi yok, alada edenok agam bolsa iyyar, gara-da bolsa iyyar, birinin hakyny iyse-de yuzem gyzanok, wyjdanam kösenenok. Son netijede durmushda yaynap yashap yor, köp zadam bilenok, bilmeyaninem bilenok, bilmelidirem oydenok.

Bilmeyanini bilyan adam bar.
Bilyanini bilmeyanem adam bar.
Bilmeyanini bilmeyanem adam bae.

In howplusy sonkusy yone bagtlydyr öz yanyndan.

Garaz shu sözler yada dushdi.

Pikiriniz bolsa paylashyberin.

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir