Köp adamlar:"wah şu wagt öňki ýaşlygym bolsady" diýip öz durmuşynda eden ýalňyşlaryna ökünýärler. Siziňem araňyzda belki şuňa meňzeş ökükçli gezip ýörenler bar bolsa gerek. Eger bar bolsa biziň bilen paýlaşyň. Goý geljekdäki ýaşlar bir şol öňki ýalňyşlyklary gaýtalamasyn!

Şahyrlaryň biri öz goşgy setirlerinde şeýle belleýär:
Şindiki ýaşlardan ýalňyz haýyşym,
Gadyryny biliň on sekiz ýaşyň!

On sekiz ýaşdan geçen ulularmyz ýagny kämil çykanlar siziň araňyzda hem şu şahyryňky ýaly pikirliňiz bar bolsa aýdyň. On sekiz ýaşyň gadyryny nädip bilmeli?

Sorag-jogap, yoga tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir