Bir eshretli, barly we abrayly mashgala bardy. At-abrayly döwletment kakalary bardy. Asylly we gormegey ejeleri bardy we ine ine bir perzendi dünyä indermelidi.

Bir betpygylly tanysh birisi onun ayalyna gözi gidipdi we baylyklaryna gyzypdy. Bir yoluny tapyp kakalaryny öldüryär we ejesine oylenip bar eshredin eyesi bolyar.

Ol öldürilen kakanyn perzendi dünyä inyar we hich zatdan habarsyz. Yalan kakasy ele gechiren baylygyndan in gowy iydiryardi, geydiryardi we gözel ulaglar alyp beryadi we diyyardi: sen bir pahyr kakan bardy men bolmasam bu eshretleri gormezdin ogul diyyardi. Ejesem ele düshen gush yaly bu gürtünlere dymyardy.

Son öldülen kakasynyn gowy dosty muny görüp, ogluna: ey ogul bu senin kakan däl, bu adam senin kakany öldürdi bar baylygam kakankydy sen kakan beyik adamdy döwletmendi diyse. Ogly: yok men kakam betbagt pahyr adamdy asyl kakam shu adam diyip durdy.

Bu kichiräk tymsal yöne bizem tmler asyl kökümizi, taryhymyzy, medeniyetimizi shol oglany allan yaly allap görkezilipdi. Asly naasyllardan yalnysh öwredilip öz-özüni yalnysh tanap gechyar.

Edebiýat, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir