"Durmuşym"

Ýaşlygymda yañy joş alan wagtym
Ahli zady weyran eden durmyşym
Aýda bilmän bir gözele arzuwym
Ahli zatdan alyp galan Durmuşym

Höwes edip ýetjek menzillem bardy
Bir gözele beslan arzuwym bardy
Arzuw edip ýeten ak bagtym bardy
Şol bagtymy menden alan durmuşym

Nadip dözýäñ indi meniñ halyma
göz dikdiña meniñ barja zadyma
Gynanyp agladym çökūp dyzyma
Ähli zadym menden alan durmyşym

Ýeri bolýar sen utdyñ men utuldym,
Zalymlygña çydap bilmän ýykyldym
Ahy-zar içinde elenip galdym,
Ähli zadym weýran eden durmuşym.

©Annagurban Annagurbanow

Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir