1)Birlikden güýç-kuwwat dörär.

2)Wagt uly bir dermandyr.

3)Ýaşa we ýaşar

4)Pul gazanmak dyrnak bilen çukur gazmaga, puly ýitirmek gumlara suw dökmäge meňzär.

5)Ussat sungatçydyr diýip bilmek üçin halypaňy geçmek we özüňi özüňden geşjek bir şägirt ýetişdirmekdir.

6)Bu gün üçin ýaşa,ertir üçin arzuw et, düýniňden öwren.

7)Birlik bolmasa dirilik bolmaz.

8)Bir kaka dokuz çagany eklär emma dokuz çaga bir kakany eklemez.

9)A:jyň garny doýar gözi doýmaz.

10)Pyçak ýarasy biter, emma dil ýarasy bitmez.

11)Ýigit meýdana çykanda bellidir.

12)Eliňden gelýärkä erbetlige böwet bolmaýan ony tassyklaýan(goldaýan) diýmekdir.

13)Her gün öz elleriň bilen guran ýollaryňdan ýöreseň barmaly ýeriňe bararsyň.

14)Zenanlary erkekler olar terk edende özüne guwanma we naýynsaplyga eýe bolýarlar. Kalby dogry bolmaýan hiçbir iş etmelidäl.

15) Düýe gurulykda ýörär, ýöne birem ony batgalykda gör.

16)Geçiniň baş aýagy boljagyňa, goýnuň guýrygy bol.

17) Howlykmaýan towşana ýetişer.

18)Kör towyga her ýer dardyr.

19) Ýylan kowalasa ýola, düýe kowalasa beýiklige gaç.

20) Okaman molla bolan, gagyldamaýan garga bolar.

Terjime eden: Annagurban Annagurbanow.

Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir