Bir mesele diňe sowuk ganly we açyk görnişde gürleşilip çözüler.

Ejesini hakykatdan hem söýýän kişi iň gymmatly zady etmelidir.

Dil bir milletiň ruhydyr.

Eger öwrenişseň saňa hiç birzat kyn bolmaz.

Bütin erbet zatlar göräýmäne hemmesi bir wagtda bolar.

Ses çykarmaýanlar we güwwüldi etmeýänler gorkylydyr.

Bir zadyň müňkin däl boljakdygyna ynanmak ony şeýle etmekdir.

Suratlar solýarka duýgylar ýaşarar.

Ugryna giden işlere goşulmaklyk edilmez.

Zenanlar mydama, ýeňil kelleleri we müňkin dälleri söýerler.

Düýş görmek arzuw etmekden gowydyr.

Betbagtlyklar yzly yzyna geler.

Ynsan bilýän zatlaryny ynanýan zatlaryna garyşdyrmaly däl.

Umytly adamyň Gelni(Aýaly) öler, Umytsyz adamyň aty öler.

Erbet dil toprakdaky ýylany öldirer.

Eşegiň gulagyny kesýärlermiş pyçgy bilen bul nämäň sesi diýýärmiş.

Biriniň o tarapdan o tarapa geçmesine kömek edersiňiz, bir seretseňiz sizem o tarapa geçensiňiz.

Akylly adam akylsyz adamyň soňky edenini ilki başda eder.

Terjime eden: ©Annagurban Annagurbanow

Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir