Gara ýolly ( Şyhmyrat Abdyllaýew):

Joýanyñ çetine çyzyk çekiler,
Tohum taşlap hatar-hatar ekiler,
Boý ýetirse guwanç bilen bakylar,
Şahyr, bu ekine näme diýiler?

Daýhan ýigit ( Mustapa Welläýew):

Joýanyñ çetine çyzyk çekilen,
Tohum oklap hatar edip, ekilen,
Boýy ýetse guwanç bilen bakylan,
Agam, bu ekine mekge diýerler.

Gara ýolly:

Reñki, dänesi tüpeñ seçmesi,
Gyşyñ naharydyr, agyr bişmesi,
Öte bişse ýeňil ýere düşmesi,
Şahyr, şu ekine näme diýerler?

Daýhan ýigit:

Reňki ýaşyl bolar, dänesi düwür,
Naharda bişmese dişiñi döwer,
Gabagy gurasa her kim tiz ýygar,
Agam, şu ekiniňe mäş diýerler.

Gara ýolly:

Miweleri bolar toprak astynda,
Baldagy ýapragy ýeriñ üstünde,
Artykmaç suw bolar onuñ kastynda,
Şahyr, şu ekine näme diýerler?

Daýhan ýigit:

Miwesi togalak toprak astynda,
Ýaşyl baldaklary ýeriñ üstünde,
Artykmaç suw bolsa onuñ kastynda,
Agam, muña ýer almasy diýerler.

Gara ýolly:

Daşdan görseñ ýaldyr-ýuldur" diýleni,
Ýanna barsañ gulpy kendir" diýleni,
Kelle ýalaňaçlap joşup iýmeli,
Şahyr, şu ekine näme diýerler?

Daýhan ýigit:

Ýaldyr-ýuldur bolsa daşyndan görseñ,
Gulpy aňsat sypar bişenni ýolsañ,
Lezzeti aýrydyr dilimläp iýseñ,
Agam, şu ekine garpyz diýerler.

Gara ýolly:

Girip ugran çagy güýzüñ çetinden,
Daşyn bezäp başlar arap hatyndan,
Baş aýlanar tagamyndan-dadyndan,
Şahyr, şu ekine näme diýerler?

Daýhan ýigit:

Güýz paslynda asla onyñ taýy ýok,
Gyşda kak, sökünden göwnejaýy ýok,
Süýjülige bu nygmatdan baýy ýok,
Agam, şu ekine gawun diýerler.

Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir