Durmush - wagt duranok, gechip baryar. Her bir adamyn durmushda gorkyan zady bolyar we durluche bolyar. Sebabi adamda gorky duygusam bar we ol duyguny gandyrmaly. Yone dogry gandyrmaly. Mslm suwsan näche nahar iysenem suwsuzlygyny gandyryo bolanok.

Diyyarler adam Allahdan gaty gorksa ol bashga zatdan gorkanok. Allahdan gorkmasa ol bashga zatlardan oler yaly gorkyar goya Allahdan gorkushy yaly. Gorkak bolyar shonda adam.

In girkyan zadym - nadanlyk. Nadan özünin nadanlygyny bilmän yashap yören.

Käbir adam nadanlygyny bilyar. Shony bilmegem uly zat sheydip nadanlykdan saplanyar.

Käbir adam bilyar yone bilyanini bilenok. Bulam erbet zat adamda özüne bolan ynamy yityar. Özüche yok nadanlaryn astynda kül bolup gidyar.

Döwletmämmet Azady:

Garyplygyn garyplygy - nadanlykdyr.

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir