A gyz neçün daşa dönüp dymýarsyň ?
Belli karar belli jogap bolmazmy ?
Sözle janym,niçik oýa çümýärsiň ?
Habarlaşmak asylly däp bolmazmy ?

Goşa mertlik gerek yşka baş ursaň,
Göwnüm galar syryň menden ýaşyrsaň,
Beýdip näzlim nazaryňdan düşürseň,
Aşygyň örtenip kebap bolmazmy ?

Diňleseň çak boldy diňle gyz sesim,
Arzuwym dünýäm sen,belent höwesim,
Seniň gyzgyn mähriň,meniň yhlasym,
Jana-jan bolmaga sebäp bolmazmy ?

Aýtmaga uýalsaň sözleriň bile,
Gysmyljyrap güler ýüzleriň bile,
Her dem öpüp ala gözleriň bile,
Göwnümi awlasaň sogap bolmazmy ?

Söýmekden başga meň näme ýazygym,
Bir ýylgyrşyň bolar bir ýyl azygym.
Ah,şonam köp görýäň maňa näzigim,
Goňşy gyz heý sende ynsap bolmazmy ?

Aman Annamyradow

Edebiýat, Barbary tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir