1. Ýoluň egriliginden gorkma,päliň egriliginden gork.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
2. Ol ýoluna näler seretjekdi,arman garny oňa basjak ýerini görkezmedi.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
3. Wezipesi ulaldygyça,adamyň halkyna hyzmat etmek mümkinçiligi köpelýär. A käte nähili bolýar? Onuň wezipesi beýgeldigiçe ,halkyň oňa hyzmat etmek aladasy köpelýär.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
4. Göroglyny gowy görýänim hakykat. Ýöne ony öwjek bolsam... Bezirgen ýadyma düşýär.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
5. Käte käbir adamlara " Ol mert,zor,nähili ýagdaýa düşse-de olaryň bir gezegem aglanyny gören ýok "— diýýärler.
Megerem olar aglamaýandyklary üçin däl-de ,aglaýandygyny bildirmeýändikleri üçin zordurlar.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷×
6 . Sen meni bagyşla,Eşek! Käbir deýýus adamlary saňa meňzedip men seniň mertebäňi peseldýärin.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
7. Şalaryň halyna ýüregim awaýar. Şadyklaryna aşa gümra bolup,olar adamdyklaryny ýatdan çykarýarlar.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
8. Hapa ýere kän barsaň,burnyň hem hapa öwrenişýär.
××××××××××××××××××××××××
9. Iller "sen,sen" diýýän bolsa,saňa "men,men" diýmegiň geregi ýok.
×××××××××××××××××××××××
10. Sen il üçin ýaşabilseň,il seiň üçin ýaşabiler.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷×÷÷÷÷÷÷÷÷
11. Goýunlar şeýle bir ýuwaş,şonuň üçinem süriň başyny geçi çekýär.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
12. Bilbile iň gözel gül gerek.Ara welin ballyja.
Nurmuhammet Ýusubow

Edebiýat, Barbary tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir