Salam, agzalar! Men sizden, bir zat soramakçy bolýan.Men ýakynda täze,GalaxsyS4 telefon aldym. Ýöne, telefonyň öz içinde radio ýok eken. Men internetden,programmasyny ýükläp,aldym. Ýöne,işledip, bilmedim. Nädip, men telefonymda, adaty radiony ulanyp bilerin! Bilýän bolsaňyz, gaýrat edip, kömek ediň! Jogaplaryňyza garaşýan!Sag,boluň!

Köneler, Waharman tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir