\'\' Köplenç telefonda gürleşemizde käbir zatlary bellemeli bolýarys. Meselem beýlekiniň maşyn nomerini, adresini we ş.m zatlary. Ýöne şol wagt kagyz tapmak kyn düşýär. Birda bahymjak tapylsa birda tapylanok. Ine şeýle problemalary çözmek üçin ýakynda täze telefon çykaryldy. Bu telefonyň ortarasynda jaň etmek üçin sanlar bar bolsa, gyralarynda bellik etmek üçin ak kagyz bar. Bellik etmek isleýän zatlaryňyzy adaty ruçka ýa-da galam bilen şol ýere ýazyp bilersiňiz. Ýazyp bolanmyzdan soňra telefonyň iň soňky gatdaky kagyzyny çekip özümize alsak onda telefon öňkisi ýaly ap-akja bolup durar. Ulanylan çeşme: http://gybat.net/?p=435

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir