Men bu gun hem adatdakylarym yaly okuwdan son oye dolandym.
Oye gelsem ejemjanyn ayal dogany bize myhmancylyga gelipdir.Baryp on bilen hal-ahval sorashyp sorashmankak,dayzam mana gymmat bahaly brasledi elime berdi
-Dayza bu name shu gymmat bahaly sovgat men ucinmi,diyip gayta gayta sorayadym .
Eger rugsat berseniz men bu brasledi dakynyp goreyin,bir aynan onunde diydimde beyleki otaga tarap yoneldim.
Aynan onunde penjireden dushyan gun shohlesine bu brasledin almaz gashlary sheyle bir yaldyrayady,begenyadim.
Emma bolup gecyan zatlardan hic habarym yokdy.Dayzama yene bir gezek minnetdarlygmy bildireyin ,bu sovgady ucin diyip gapa tarap yorap yoremankam telefonym jyrlayar ,aldym gorsem joram Durli".
-A gyz Gozel habaryn barmy sen bilyanmi tazelikleri diydi,ozem sheyle bir begencli gurleyar
-yook name tazelik barmysh ,ertir Aygulin doglan gunidir-da shona bilyan diydim
-yokla jorajan bushluk ,Adyl gelya ertir Moskvadan"diydi
Birhili bolup gitdim.2 yyldyr gadyrdanymy gormeyanime diyip ,begenjimden aglayadym.
Durlem goysana jora aglamasana ,hezil edip gulmegin deregne goz yash dokyanmi gyz diyip gulumsiredi.
Bu govy habary esdip yuregim has hem onkisinden calt urmaga bashlady .Arzuvlaryn icinde yuzup otyrshyma dayzam da yadymdan cykyp gitdi.
Birazdan ejemjanyn cagyryan sesine el-yuzumi supurshdirip gelsem,dayzam yok .Ejemjan mana gahar etya ,a gyz Gozel dayzan yanynadama gelip otyrmadyn,beyle hereketin sonky gezek bolsun diydi.
Ozimin gunalidigmi bilip ,yenede oz otagyma gecdim.Adyl hakdaky yatlamalary goya ol goz onumde yaly yadyma salyp otyrn.
Yuregim takat tapanok.Ejemin adymy tutup cagyryan galmagalyna yatlamalar sumat boldy.Gyzym senin bilen bir gurrin bar ,aydyber ejejan dinleyan,name boldy?!Gyzym,sen bilyanmi ,dayzan seni onat goryar ,wiii ejemjanyyyyy ,menem dayzamy govy goryan!!! diydimde guldim.
Gyzym shu gun bilyanmi dayzan uly bir meselani cozmage geldi.Sen bilyanmi uly ogly Perhatjan ucin seni sorap gelipdir,aslynda............
Bu gurrinleri esdip dunyam yykylana dondi,"ejejan sen nameler diyip otyrsyn ,Perhada on guda boldular dalmi,gonshy obadan.
Dur gyzymjan aytjak hemmesini diyip ejem sozuni dovam etdi,men bolsa hic zat indi gulagma esdilenokdy,bu bolyan zatlara seretsene ,ejejan men halashyp yorenmi sen bilyana Adyl bilen ,sen name diydin dayzama diyip or-gokden geldim.
Gyzym on ejesi seni alyp bermejegi hakynda gonshy golamlara aydyshdyryp yormish ,sen name bu zatlardan habaryn yokmy ?diyip meni kosheshdiryadi.
Ejejan il name diyse-de ,hatda Adylyn ejesi meni almagyna garshy bolsada Adyl dine mana oylenjegini aytdy,ejejan .Bilyan ol Adylyn hakyky ejesi bolmanlygy ucin sheytya ejejan,men dayzamyn oglyny halamoga ejejan ,Adyly soyyana eje !!!
Gyzym menem sen bagtly bolmagyny isleyan,shonun ucin dayzana yok diymedim "diyen gurrinlerinden son oz otagyma gecip ajy yashlara gark bolup otyrdym.
Indi ADYLA name diyerin,men onun yuzune nahili serederin,yok bu asla boljak zat dalaa ,duyshimdir ,diyyadim .Yone .....
A birden Adyl sen men gidenden son bashga govun berdinmi,diyayse ,uff iki odun arasynda galdym.Indi men bu zatlar ucin ejemjana gahar edip bilerinmi ,yoook bu asla boljak zat dalaaaa.Adylyma name diyerin diyip ,ertirki gunin caltrak gelerine garashyadym..

Sheydip ajy habarlar bn nahili uka gidenmide bilmedim.
Ertir irden bolduguna garamazdan pikirlerim hic ayrylyp gidiberenokdy menden.Beyle erbet pikirlerden sheyle bir saplanmak islardim,emma hic caresini tapyp bilemokdym.Ortalyk sheyle bulashyklyklardan doluka men Adylymyn gelyaninide unudypdyryn,sagat 9 boluberende joram Durli yene-de jan etyar ,''jorajan ,hany Adyly garshylamaga gidemizokmy diyip''

Indi muna name diysemkam diyip joramy jogapsyz goyup bir bahanajyk tapynyp ,telefony goydum.Yene-de telefonym jyrlayar,ufff shu gyz meni indi gunume goymazov diyip gaharyma elimdaki telefonymy stolun ustune goydum,emma seretsem uytgeshik nomer ,acayyn telefonu bu kimka indi diyip ,alo diydim velin,''
janjagazym,Gozelim,sevgilim''bamyn senem diyip gurleyan Adylymyn sesidi.''
H-hh-hovva men Gozel ''diydim,''Janym hany sen meni garshylamaga geljek dalmi ,men edil hazirjek hova menzilinde durun ,gulum''diydi.
Indi men muna name jogap berjegmi bilman ,telefonam ocurman durun......Birazdan yenede Adyl ''Gozelim eger ishli bolsan agshama gorusheris ''diyip telefony goydy.
Icim icime syganok ,ejeme name diymeli ,nahilem bolsa bir bahana tapyp Adyla yagdayy dushundirmeli diyen karara geldim.
Bu gun joram Aygulin doglan gununde Adyl bn gorushmeli diyen karara geldim.Adyla-da sheyle diydim.
Ine-de Aygulin durmushunda yenede bir shatlykly gunlerinin biri .Bizem joralary bolup onun shatlygyna shatlanyp otyrdyk.Birdenem Adyl jan etdi ,ve dasha cykmagymy hayysh etdi.Men nahili yok diyip bilerin ,cunki ony gormeyanime esli vagt boldy ahyry,yone yagdaylaram dushundirerin diyen maksat bilen Adylymy gormage cykdym.
Jaaaaaaaaanym diyip,ylgap geldi,ve meni gujaklady a men bolsa ellerim hic zada baranok ,onun onunde gunali yaly bolup durun.(((Adyl bu yagdayymdan hoshlanman ,janym,gozelim name boldy sana ,ya men diymesiz bir zat diydimmi,ya-da biri govnune degdimi diydi.
Menem Adyl janym,yekejam ,meni dinle ''Senin ejen meni sana alyp bermejegi hakynda ile jar edipmish,bu gurrunlerem menin ejemin gulagna ilipdir,ejem shondan son meni sana bermejegini aytdy.
OL bolsa zatdan havarsyz ,men name-de bolsa oz soygumi goramaga calysharyn diyip haybatly gurleyadi.
Menem janym ejem meni dayzamyn ogly Perhada berjekdigini aytdy,diyip aglayadym.....................

Sende muna razylyk berdinmi diyip bashyny yaykady,men muna asla yol bermen diyip sesinin yetdiginden gygyrdy.name jogap berjegimi hic bilmedim ,cunki men ony janymdan eziz goryadim ahyry .
Ellerimi goyber Adyl diyip ony yeke yalnyz ,cykalgasyz halda goyup gaytdym
Bashga elimden name gelyar menin ,men dayzamyn ogluny hic soymeyan ahyry,onun bilen nahili dushuniship yashap biljegimi haaa asla goz onumede getiremok,onun bilen bu barada gurleshipde goremok........

Bir salymdan ejem jan etyar ,hazir senin yzyndan Perhat barya diyip.Dirije janym yanyady,ajy gozyashlarym bolsa dynman gozlerimden payyr -payyr akyardy.
Ine-de oye girip -girmankam Perhat Goozeeel diyip gygyrya .Sheydip meni Perhat doglan gunden alyp gaytdy,yolda gelyarkak mana, Gozel yenede 1 hepdeden toyumyz diydi.
Dynman aglayadym,a bu bolsa hic zat soramady,name ucin aglayanymy-da soramady,in yaman yerem meni kan bir soyup barmayan yaly hereket edyardi,hatda menden razylygam sorama-da ............
Meni oye getirenson Adyl jan etyar ,Gozel men sana soygim yetmedimi,sana beyle bolar yaly,menden sovashyp bashga birine durmusha cykar yaly men soygim sheyle ejizmi?!
Men sana bil baglayadym,meni soyyyansin oytyadim,emma .........bary yalan eken diydi,ozem sheyle bir aglayady,dogrusy oglanyn beyle aglayanyny birinji gezek gorshimdi......
Adyl dinle meni men hic zat elimden gelenenok janym ,ejemin yuzune nahili gelip bilerin men ,ejemjan meni hic dinlemedi ,dine men diyenim bolar diydi janym ,menem seni soyyan ahyry soygumi hic zada calyshmadym,ejem ozdiyenli bolanson ,sen ejeñ shele gurrunlerinden son mana ''sen hic wagtam shol oye gelin bolup barmarsyn,eger men diyenlerimi dinleman hereket edaysen sen yuzuni hic hacan gormen diydi janym a menin bolsa ejemden bashga hic kimim yoga dushunay Adylym mana diyip telefony goydum...........
Konlumde beslan suyji arzuvlarym kul boldy.
Ilkinji soygim arman bolup galdy (((((.

Allajandan beyle gunleri hic bir ashyk magshugyn bashyna salmazlygny isleyan,bagtly bolun mahribanlar!!!Mena seni soyyan, sen bolsa meni,
Mana sundan basga bagt gerek dal,
Bilyansin yeke gun gormesem seni,
Gursakdaky yurek onson yurek dal.
----------&-----------&-------------
Gerek dal asmanda lemmer bulutlar,
Gerek dal guyzunem saba cyglary,
Mana dine senin bolanyn besdir,
Sensiz, janym name edeyin bulary,
----------&-----------&-------------
Edil zynjyrlaryn baglary yaly,
Men sana seyle baglanypdyryn,
Soygi arzuwynda yuwurdip hyyaly,
Men, sana, ezizim zar bolupdyryn,
----------&-----------&-------------
Senin bilen bolsam dunyam uytgesik
Uytgeshik gijede ayyn dogusham,
Sen mana bar zatda beryan gelshik,
Sen ykbalda doran goya bagt gusum
----------&-----------&-------------
Coy dunyami nurly gunesin bilen,
Dol dunyame nazli gulusin bilen,
Sabyr takadym alypdyn,janym ,
Arzuw edip ilki gorusen gunum..

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir