Çilimiň zyýany atom bombasyna barabar Çilim bilen göreşýänler atly haýyr sahabat gaznasynyň wekili Nejmettin Gündör, günde iki gap çilim çeken adamyň Hirosima taşlanan atom bombasynyň öldüriji hasiýetine barabar radioaktiw täsiriň astynda galýandygyny aýtdy. Gündör çilimiň häzirki zamanyň esasy meseleleriniň biri bolup durýandygyny we halkyň saglygy... dowamy Içegenligi üçin çagalaryny elinden aldyrdy Meşhur amerikaly aýdymçy Bridni Spirsiň iki çagasynyň eýeçilik hukugy öňki adamsy Kewin Federline berildi. Los-Anjelisdäki kazyýet çeşmelerine görä, kazy Skoot Gordon, Spears we Federlineniň aklawjylary bilen geçiren duşuşygyndan soňda, «kazyýetiň çykarjak täze kanununa çenli Kewin Federlineniň Garaşsyzlyk aýyndan başlap... dowamy Rus «kompýuter ogrusy» amerikan milliarderlerini talady. Golaýda ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde rus hakerleriniň toparyna resmi aýyplama bildirildi. Topar «Forbes» žurnalynyň maglumatlary boýunça dünýädäki iň baý adamlar diýlip kesgitlenen amerikalylaryň maliýe maglumatlaryny ogurlamakda günäkärlenýärler. Bu barada «RIA Nowosti» ýerli habarlar gullugyna salgylanyp habar berdi. Aýyplanýanlar milliarderleriň şahsy maliýe... dowamy Iki kilogram limonlar Türkiýede Rejep Ýaýla diýen bir adam melleginde ösdürip ýetişdiren limon agaçlarynda agyrlygy iki kilograma barabar bolan limon ýetişdiripdir. Arifiýe obasynda ýaşaýan 50 ýaşly Rejep Ýaýlanyň ýyladyşhanasynda ýetişdiren kipr limonlarynyň her biri irligi we agyrdyklary bilen ünsi çekýär. Ýaýla CIHAN habarlar... dowamy Soňky elli ýylyň unudylmaz sahnasy Nýu-Ýorkdaky Ruhnama aýynyň 11-indäki partlamalar wagtynda ekiz diňleriň çöküşi soňky elli ýylyň teleýaýlymdaky iň unudylmaz sahnasy bolandygy mälim edildi. Angliýada halk bilen geçirilen pikir soralyşyynda ekiz diňleriň çöküşiniň ynsanyň Aýa ilkinji sapar aýak basanyndaky şekirllerden hakydalarda has köp galan sahna... dowamy 2050-nji ýylda ilatyň ösüşi togtar Statistik guramasynyň 2007-nji ýyldaky çaklamalaryna görä, Türkiýäniň ilaty 2050-nji ýylda 96 million 498 müňe ýeter. Ýöne bu sepgitden soňra halkyň artyşynda öňegidişlik bolmaz. Şonuň üçinem Türkiýäniň ilaty hiç haçanam 100 milliona ýetmez. Soňky sanawa görä Türkiýäniň 73 million ... dowamy «Jornal do Comercio» 180 ýaşady Brazilliýanyň «Jornal do Comercio» gazeti ýakynda 180 ýyllygyny baýram etdi. Hem Braziliýanyň, hem-de Latyn Amerika yklymynyň iň ýaşuly gazeti bolan «Jornal do Comercio», 1827-nji ýyldan bäri 180 ýyldyr arakesmesiz çap edilýär. Ýubileý mynasybetli «Jornal do Commercio» «1827-2007:Imperator I.Dom Petrodan... dowamy Köçede uklamaga rugsat berildi Los – Anjelesiň häkimýeti we Amerikanyň raýatlaryň azatlygy assosiasiýasy ýakynda şäherdäki öýsüz adamlara agşam 19-dan ir 6-a çenli uklamaga resmi taýdan rugsat bermek barada ylalaşdylar – diýip, NBC teleýaýlymy habar berýär. Ylalaşygyň şertlerine görä köçede uklaýan öýsüzler ýaşaýyş, edara jaýlarynyň,... dowamy Eliňi çarp, telewizor açylyp ýapylsyn! Ýaponlar pultly telewizorlaryň ýerine, el hereketlerine görä işleýän telewizory oýlap tapdy. JVC şereketiniň öndüren telewizoryny açmak üçin elleriňizi iki sapar, ýapmak üçin bolsa üç sapar çarpmak ýeterlikdir. Indi pultuň ýerine siz tutýarsyňyz we el hereketleri bilen ýaýlymlar üýtgeýär, menýu girip... dowamy Sygyr tussag edildi Kambojaly poliseýler şu ýylyň bütin dowamynda birgiden köçe-ýol heläkçiligine sebäp bolup, alty adamyň gurban bolmagyna getiren sygyry tussag astyna aldylar. Başgüni oňat ýagtylandyrylmadyk ýoluň üstünde duran sygra 66 ýaşly motosiklli baryp urlupdyr. Şu ýyl bu sygyr ýene ýol hadysasynyň sebäpkäri... dowamy

Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir