Dubaýda, 14-nji ýanwara çenli dowam etjek söwda festiwala dünýäniň dürli ýerlerinden gelen 50-den gowrak firma öz haly önümlerini hödürleýär.Bu festiwala Türkmenstanda öndürilýan önümleriniň çykarylyp, ýagny çeper ellienelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň dokan nepis owadan türkmen halylaryny daşary ýurtda söwda festiwalynda görkezilmegi Türkmen halkyny buýsandyrýar we guwandyrýar. Bu festiwal Dubaýyň halkara söwda merkezi bolan "Zabil" zalynda geçirilýär. Bu ýerde Owganstandan, Türkmenistandan we Hindistandan getirilen 170 müňden gowrak el işi önümi hem bar. Bu festwala esasanda halylaryň dürli görnüşleri getirilýär.Ady äleme dolan türkmen halysy 3-4 nesle hyzmat edip, ol hiç haçan könelmeýär we ýyrtylman öz owadan tebigy öwüşginini saklap galýar. Maglumat http://nexttm.com/view/154/-dan alyndy.

Köneler, nexttm tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir