siz türkmen sungatyny ösdürmek isleseňiz bize goşgular we aýdymyň sözlerini ugrady. eger-de aktiw gatnaşsaňyz moderatorlyga bellenersiňiz! saytymyz gun-gunden ösensoň dürli oýunlar, yaryşlar gurnalar. ýörite weçerinkalar, disco clubda duşuşyklar. ýaşlar üçin ýörite uly gurama bolar we logolarymyzy yayradarys her köçelerde bildirişlerde, we uly saytlarda toparlar açarys. biz sizi bize goşulmaga çagyryas... we saytymyzdaky kemçilikleri we uytgeşikler maslahat berseňiz kem bolmazdy we sayt uçin fraza gerek manylyvk.comyekeje durt

Köneler, sido tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir