Салам достлар. Тукменче опера мини ве тукмен агент ниреден хайсы сайтдан алып болорка билйэниниз бар болса язайында. Башгада нэхили программалар билйэн болсаныз.Онунден танрыялкасын. Миннетдар

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir