Хытай накыллары: Башга кишилери багышла, йоне озини хич хачан багышлама. *** Ата ейерине середип, баха кесме. *** Агач хер нэче бейик болса-да, йапраклары барыбир йере гачар. *** Даглара чылкмасан, узак йерлери горуп билмерсин.

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir