neylesin… mening manglayym yok neylesin yazgyt, söymage ömür goymadyng harjara bagt, sen bolmasang senemjan egleme wagt, zalymyng eyesi sen söygi neylesin. wah düşünmandirin bolan zatlara, yürekdeş dal söyging gury toslama, agyz söyging şu bolsa meni yatlama, “kalbymyng heykeli”diyen sözleng neylesin. öng biri üçin ölüpdim kyndy direlmek, direlip gördüm yene öngki süyrenmek, şahyr boldy ömür adyng zeyrenmek, öng ölü men öldürmage zaher neylesin, bu söygini kim döretdi kim yazdy? ömür zayam söygi sözün kim düzdi? kim biler naçe kalby günasiz ezdi? boljak iş bolan song jogap neylesin. çyn söygi azaşyp sataşsa birden, kalby altyn bolsun sözleri zerden, şonda-da yüzümi galdyrman yerden, sütde bişdim suwy datmak neylesin. durmyshymda apat hakykat yatyr, sanga dushyp bary boldy pyr-pytyr, azatlygy gormedim ongem men yesir, yesir almak uchin dushman neylesin. toba et beydip bir bashgany yakma, azam bolsa pikir et bashgalar hakda, dilingde awy bar ozga lak atma, awylap chakan song pushman neylesin. yadadym gyz senden azar gelmesin, gülmage mataç dal ömrüm gülmesin, nabelli şahyr adym ayan bolmasyn, bu jan çykmadykça yazgyt neylesin.

Köneler, ruslanjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir