Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) baş müdiri Sýuý Dunýuý ýekşenbe güni ikinji dört ýyllyk möhlete gaýtadan saýlandy. Onuň üçin 168 adam ses berdi, biri garşy çykdy, 13 adam saklandy. Onuň täze möhleti 2023-nji ýylyň 1-nji awgustynda başlar we 2027-nji ýylyň 31-nji iýulynda tamamlanar. FAO-da görkezişleri ýaly, beýleki dalaşgärler guramanyň häzirki başlygynyň peýdasyna öz dalaşgärliklerini aýyrdylar. Baş müdiriň iki möhlet işlemegi adaty bir zat. Sýuý Dunýuý FAO-nyň şenbe güni açylan, häzirki wagtda dowam edýän konferensiýasynyň dowamynda, esasan, FAO-nyň başynda boljak täze möhletiniň maksatlary we wezipeleri barada çykyş eder diýlip garaşylýar. FAO-nyň konferensiýasy iki ýyldan bir gezek geçirilýär, ol guramanyň esasy dolandyryş edarasy bolup, agza ýurtlaryň ýokary derejeli wekillerini ýygnaýar. Konferensiýa 7-nji iýulda tamamlanar.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir