Apple her ýyl işläp taýýarlaýjylar üçin geçirilýän Worldwide Developers Conference (WWDC) konferensiýasynda ilkinji giňeldilen hakykat äýnegi — Vision Pro bilen tanyşdyrdy. Çäre göni ýaýlyma korporasiýanyň YouTube-daky resmi kanalynda goýberildi. Garnitura goşundylaryň dolandyrylyşyny goldaýar, hakykatyň üstünde sanly giňişlik döredýär. El hereketleri bilen interfeýsi we goşundylary dolandyryp bilersiňiz, şeýle hem Digital Crown-da dolandyrmagyň sazlanan apparat elementlerini ulanyp bilersiňiz. Äýnegiň maglumatlary iCloud arkaly iPhone, iPad we Mac bilen sinhronlanýar. Äýnekleriň bahasy 3,5 müň dollardan başlaýar, satuwa 2024-nji ýylda çykar. Tanyşdyryşda äýnegiň kömegi bilen FaceTime boýunça jaň edip, gazet okap, 3D görnüşde filmleri görüp we konsol geýmpada baglanmak arkaly oýun oýnap boljakdygyny bellenýär. Şeýle hem äýnegi Adobe Photoshop-da hakyky wagtda işlemek üçin ulanyp bilersiňiz. Äýnek iki çip bilen enjamlaşdyryldy - M2 we onuň üçin ýörite işlenip düzülen R1. Enjam visionOS-da işlär. Enjamda surata düşmäge we wideo ýazmaga mümkinçilik berýän içerki iSight kamerasy bar. Howpsuzlyk üçin äýnekde Optic ID tanaýyş ulgamy ulanylar, ol dürli göze görünmeýän yşyk-diodly lampalaryň täsiri bilen ulanyjynyň gözüniň buýnuz perdesini analizleýän, soňra bolsa Apple Vision Pro-ny açmak üçin hasaba alnan Optic ID maglumatlary bilen deňeşdirýän Optic ID tanamak ulgamyny ulanar. Ulanyjynyň optiki ID maglumatlary doly şifrlenen, programmalar üçin elýeterli däl we Apple serwerlerinde saklanmaýar.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir