MacRumors neşiri iPhone 15 modelleriniň maketlerine elýeterlilik aldy. Öndürijiler şular ýaly prototipleri daşlyklary, gorag aýnalaryny, kabelleri we beýleki esbaplary öndürmek üçin ulanýarlar. Bu ýyl nobatdaky dört modele garaşýarys: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro we iPhone 15 Pro Max. Žurnalistleriň dessine bellän zady, nusgawy Lightning ýerine USB Type-C portunyň bolmagy. iPhone 15-e beýleki köp enjamlara tanyş birleşdirijini ulanyp zarýad bermek mümkin bolar. Beýleki üýtgeşmeleriň arasynda smartfonyň has tegelek gyralary bar, ony eliňizde tutanyňyzda derrew duýulýar. Şeýle hem MacRumors -da ses düwmeleriniň we ses režiminiň täze dizaýnyna ünsi çekdi. Şeýle-de bolsa, Apple berk gabara mehanizmine geçmekden ýüz öwrüp biler: insaýderleriň pikiriçe, henizem çözülmeli köp meseleler bar, şonuň üçin bu kompaniýa täzeçilligi iPhone 16 çykýança yza süýşürip biler. iPhone 15 poslamaýan poladyň ýerine titandan öndüriler diýlip çaklanylýar - bu maglumatlary çüýşe makete seredip, entek tassyklap bolmaz. Däp bolşy ýaly, Apple sentýabr aýynda täze smartfonyň ähli jikme-jikliklerini paýlaşar, ýöne şu tomus hataryň täze jikme-jikliklerini öwreneris.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir