Toyota Motor konserni birnäçe awtoulag öndürijileriniň modellerini diýseň çalt elektrikleşdirmä geçirmek islegini ýene bir gezek howlukmaçlyk diýip atlandyrdy. Şeýle beýanat bilen Toyota-nyň gözleg institutynyň ýolbaşçylaryndan biri Jill Prattyň çykyş edendigini Bloomberg ýazýar. Konserniň baş ylmy işgäri wezipesini ýerine ýetirýän Jill Prattyň pikiriçe, elektrikleşdirmä doly geçiş garaşylyşyndan has köp wagt alar. Ol muny ilkinji nobatda elektrik stansiýalarynyň böleklerini öndürmek üçin çeşmeleriň çykarylmagy üçin serişdeleriň ýoklugy we infrastrukturany düýpli giňeltmek üçin mümkinçilikleriň ýoklugy bilen baglanyşdyrýar. Prattyň aýdyşy ýaly, iru-giç bu çäklendirmeler ýok bolar, ýöne strategiýa elektrik ulaglaryna geçmek bolsa, çeşme ýetmezçiligi köp ýyllap duýular. Alymyň pikiriçe, gibridler we wodorod zawodlary ýaly beýleki energiýa çeşmelerini ulanmak bilen toplumlaýyn we has seresaply çemeleşme, howanyň üýtgemegine garşy göreşde has gowy netije berer we geçişiň özüni ýeňilleşdirer.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir