Apple dünýäniň iň iri ýarymgeçiriji öndürijilerinden biri bolan Broadcom bilen 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlamak barada ylalaşandygyny yglan etdi. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň Apple-iň web sahypasynda çap edilen metbugat beýanatynda habar berildi. Apple-iň baş direktory Tim Kuk: "Amerikan önümçiliginiň ugurtapyjylygyny, döredijiligini we innowasiýa ruhuny öz içine alýan borçnamany ýerine ýetirendigimize begenýäris" – diýdi, onuň bu sözleri kompaniýanyň metbugat beýanatynda getirilýär . Metbugat beýanatynda berilýän maglumatlara görä, bu hyzmatdaşlygyň çäginde Broadcom, FBAR süzgüçlerini - ykjam torlaryň dürli ýygylyklarynda päsgelçiligi basýan plýonkaly göwrümli akustiki rezonatorlary hem öz içine almak bilen, 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlar. Tehnologiýa ABŞ-nyň birnäçe tehnologiýa merkezlerinde, şol sanda Broadcom iri desgasynyň ýerleşýän ýeri bolan Kolorado ştatynyň Fort-Kollins şäherinde işlenip taýýarlanylar we öndüriler. Bu tehnologiýalary ösdürmek üçin goýlan maýa goýumlary Apple -iň 2021-nji ýylda ABŞ-nyň ykdysadyýetine bäş ýylda takmynan 430 milliard dollar maýa goýmak baradaky borçnamalarynyň bir bölegidir diýip, metbugat beýanatynda habar berdiler.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir