Apple dünýäniň iň iri ýarymgeçiriji öndürijilerinden biri bolan Broadcom bilen 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlamak barada ylalaşandygyny yglan etdi. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň Apple-iň web sahypasynda çap edilen metbugat beýanatynda habar berildi. Apple-iň baş direktory Tim Kuk: "Amerikan önümçiliginiň ugurtapyjylygyny, döredijiligini we innowasiýa ruhuny öz içine alýan borçnamany ýerine ýetirendigimize begenýäris" – diýdi, onuň bu sözleri kompaniýanyň metbugat beýanatynda getirilýär . Metbugat beýanatynda berilýän maglumatlara görä, bu hyzmatdaşlygyň çäginde Broadcom, FBAR süzgüçlerini - ykjam torlaryň dürli ýygylyklarynda päsgelçiligi basýan plýonkaly göwrümli akustiki rezonatorlary hem öz içine almak bilen, 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlar. Tehnologiýa ABŞ-nyň birnäçe tehnologiýa merkezlerinde, şol sanda Broadcom iri desgasynyň ýerleşýän ýeri bolan Kolorado ştatynyň Fort-Kollins şäherinde işlenip taýýarlanylar we öndüriler. Bu tehnologiýalary ösdürmek üçin goýlan maýa goýumlary Apple -iň 2021-nji ýylda ABŞ-nyň ykdysadyýetine bäş ýylda takmynan 430 milliard dollar maýa goýmak baradaky borçnamalarynyň bir bölegidir diýip, metbugat beýanatynda habar berdiler.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir