Onuñ blen tany$madyk bolsadym! Umytsyz söýgide hic ýa$amazdym. Buna hic ökunmeýarin, ýöne halym peri$an meniñ! Ony ilki gordugum, gül ýüzuni hic unudyp bilmeýarin, ýüregime basylan ata$ odyny hic öcirip bilmeýarin! Ilki günlerdaki seniñ ho$amaý sözlerin, men nä bileýin tussag etjegini! Bu manysyz söýginin soñunyñ geljegini mana e$itmek, ýüregimi sessiz agladyp, bedenimiñ ruhy giden deýin boldy! Aslynda söýgi dünýasinde ýa$amak, akylyny gider derejede söýmek, ýöneý ynsana mahsus däl eken! Hic gynanmaýaryn sebabi o dereje söýgi diñe Gözel Allahyma mahsus eken, mende ony añmandyryn! Kä$ka tany$madyk bolsadym, bu manysyz söýgide ýa$amasamdym, her ag$am günuñ baty$yny synlap, bizinde bir gün $eýle batyk gitjegdigmizi bilýarin! Her sapar ýadyma salamda agym gelýar, göýa bu dünýade many ýok ýaly, soñundan dü$unýarin bularyn biderekdigne! Men bilmeýarin bu ne derit Ýa Rebbim, söýgi ne gudurat! Allahym ýalbaryn öz ýaratdygyn ynsany söýûp-söýûlmezlige miýesser etdirme Allahym! Men gynanmaýaryn, meniñ ýazgydymda bardyr beýle ýagdaý, gözumiñ acylmagna ýardym eden Allahym sana $ükurler bolsyn! Söýgi söýgi, köpler sana ynanmar, ne ücin eýleka, ben ýönekeýje ynsanlyk derejam blen söýdim, cynym cynym artyk söýmedim, her gün diledim men Allahymdan menden aýyrma ony, son dü$undim men oña mynasyp daldigme! Indi dilarin her bir ýaradylan ynsana özunin söýip biljek derejesindaki a$kyny ber diýip Allahdan! Buny ýazamda gözumin cygjarýany bilýarin ýöne name edeýin ýazgytda ýazgyt.....

Köneler, ynsan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir