Söhbetdeşlikler

Salowmaleýkim hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, sahypamyz bir ýyldan bäri size, ýagny, biz agzadyr myhmanlara hyzmat edýär. Belki-de, günümiziň köp bölegi şu sahypada hem geçýändir. Şol sebäpli-de, köpüňiz, aýratynam, aktiw agzalar sahypadaky köp ýazgydyr olaryň eýeleri barada azda-kände belli pikire baransyňy...

Dowamy »

2468 90
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Dinmi ýa-da ynam?

Salam gadyrly ildeşler! Dünýäde köp dinler bardyr. Diniň üstü bilen diri Hudaýy tapyp bolýarmy?

Hudaý kim? Adam kim?

Hudaý adamyň dindar bolmagyna gyzyklanýarmy, ýada däl?

Hudaý din ýaratdymy?

Sen www.merhemet.org girip hem o taýda käbir temalary okap bilersiň.

Sen 4 ruhy...

Dowamy »

3269 60
Köneler, Adam777 tarapyndan 11 years ago

Her çemenden bir gunça

•Üstünlikli maşgala bolmagyň aşagynda iki zadyň ýatanlygyny unutma: Dogry adamy tapmak we dogry adam bolmak.
•Derman gözledim derdime, derdim özüme derman eken.
•Çagaňyza her zadyň gowusyny berip bilmedigiňiz üçin gynanmaň, siziň berip biljek zadyň iň gowusyny beriň.
•Asla biriniň umydyny kesme, belkide ýeke-täk eýe bolan zad...

Dowamy »

1715 29
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Diňe söýgi hakda

•Haýsy her bir söýgi kellede däl-de, ýürekde bolsa özüçe hakykydyr hem gözeldir. W.Belinskiý
•Söýgi bilen ýigrenjiň arasy bir ädimdir.
•Söýginiň bir sagadynda – tutuş ömür bar. O.Balzak
•Gabanjaňlyk – başgalara garanyňda, özüňe köp ýamanlyk etmegiň sungatydyr. A.Dýuma ogly
•Birek-biregi söýmek üçin öz-özüň bi...

Dowamy »

3187 35
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

„Anlar vardır sözleri yaratan, sözler vardır saatlerce ağlatan“

Üçinji kursda önümçilik tejribeligini geçmek üçin obamyzyň Daýhanbankyna ugradyldym, işe başlanymdan birnäçe gün soň işgärler bölümine bir gyz işe kabul edildi. Bu gyzy men tanaýadym, öň bir oglan bilen halaşýardy, obada tanalýan oglanlardan biridi. Ýokary okuw jaýlarynyň birinde okaýarka aradan çykdy. Gyz ýüregine ýakyn alyp birnäçe aýlap keselläp...

Dowamy »

1490 11
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Gyýbat

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gyýbat barada goňşy mowzuklaryň birinde sorag soralypdy, men hem ähmiýetli görüp, \"gyýbat\" ady bn täze mowzuk açaýyn diýdim.

Gyýbat, ynanjymyza we däbimize görä uly günälerden biri bolup, manysy hadysda şeýle beýan edilýär:

Eger siz bir adam hakynda bir me...

Dowamy »

1772 35
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

4 ay yashan, 1600 metr!!! koprinin yykylyshy

Bu kopri ABS-yn Washington Shtatynda Joseph B. Strauss we bashga inzhenerler, geologlar, arhitektorlar .... bilen gurulan ekeni. Kopri 1940 yylyn 1 Iyulynda \"ishlap\" bashlapdyr, we shol yylyn Noyabyrynda yykylypdyr.Dowamy »

1170 1
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Shahyrlaryn kluby Watanymyzda

Nache bu dunyade zehinlerini ozleri bilman, bashgalaram gorkezmen aramyzdan chykyp giden adam bar? Sany ulakandyr.

Bizin elimizde her adamdaky bolan zehinleri gormek, we olary gorenden son kopeltmek!

Shahyrlar Oyuni ya-da Klubyny nadip Watanymyzyn her kunjeginde achyp bolyandygy barada tekliplerinize garashyas.

Dowamy »

1229 5
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Mana sheyle sorag bilen hat geldi

Goz yaslarym ellerine damanda
Sol elleri menden cekip biljekmi?!
Gara gozlen gozlerimin onunde
Ol gozleri menden bukup biljekmi?!

Soyyan diyip yuzlenaysem onunde
Bir soz diyman dymyp durup biljekmi?!
Soygin barka menin icki kalbymda
Adymy yurekden bozup biljekmi?!

Mertebani...

Dowamy »

1864 15
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

::manlayy sakar ketjelere::

SAlawmaleykim gadyrly agzalar!:) Aranyzda manlayy sakar barmy?::) Name üçin sorayan diyseniz... Manlayy sakarlar yaman ketje bolyalar diyya..:) Gepin gysgasy gürrünümiz ketje nakys, kley, tomat , dotduk , dodalak, dünk , düdünk, düdüdüdünk.. (ay şo dünkden naçe yazsanam az la) ...ay mena kabir adamlara gabat gelyan welin aydara zat tapamok.. sizden...

Dowamy »

1423 22
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Gozleg....

salam talyplar.com -yn agzalary
men sizden bir zat soramakcy egrde bilyaniz bar bolsa????
Taze yylda yashlyk tele yaylymy bir gyzyklyja oyun gornushinde(kino) cykarypdyr, bagshylaryn barsy barmysh, artistlaryn hem kopsi bar (aydymcyar: Ayna, Mekan,Kerim, Enesh, Parahat we sm.....) (artistlardan Dikgi) aranyzda su kinonyn internetd...

Dowamy »

1473 20
Köneler, Ayka tarapyndan 11 years ago

TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Eger bu maglumaty onrak goren bolsam onda onrak yazardym. Yanyja internetde tapdym: Bilyan bolsanyzlar, Amerikanyn we bashga inlis dilinde okadyan uniwersitetlere girmek uchin TOEFL ekzamenini tabshyrmaly! TOEFL ekzamnini tabshyrmak uchin 140 $ tolemli.

A indi, sizde mugt bu ekzameni tabshyrmaga shansynyz bar, sebabi haysy bir bilim...

Dowamy »

1712 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com 1 ýaşynda

26 yanwarda talyplar.com 1 yaşady. Köpden bari yazmaga-da we okamaga-da wagt tapamok barsini. Şuny habar berayin diyip gelayipdim :-)

Onda name, talyplara uzak yaş arzuw edyan, hemmamize peydaly bolmagyny arzuw edyan.

Dowamy »

2683 44
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

türkmen türkmendir

hemmanize salamlar gadyrly watandaşlar mende istanbulda işleyarin emma ene dilimi hiç haçan yitirmeyarin.

Dowamy »

863 3
Köneler, rom tarapyndan 11 years ago

Nikiňiziň (ulanyjy at) manysy


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Shu wagta cenli sahypada agzalar barada kabir zatlar yazyldy, olardan:

1-Shu wagt siz nirede(e-m-i-l-i-o);
2-Soňky suratlar(shahyr).

- yaly zatlar bar. Indi men size oz nikiňizi (user name= ulanyjy at) :

1-Name sebapli alanyzy;<...

Dowamy »

3197 110
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Com.talybyn tarypy

otyryn oyimde,ümsümlik orän,seni synlap laptopumda talyp.com,keshbin gormesemde agzalaryň men,tanayaryn sozlerinden talyp.com.......adyn talyplykdan gelip chyksa-da,mena talyp dal (nadeyin nesip etmese,yone irde gichde nesip etse-de,beygelderin seň adyňy talyp.com....agzalaryn bar mahrem yurekli,sadadan sypayy arslan yurekli,geler wagt- hemmesi hem...

Dowamy »

18627 70
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanly talyplaryn ylmy-amaly maslahaty

Amaly maslahatyň mowzuklary:

• Türkmenistanda ylym we bilim syýasatynyň soňky özgerişleri
• Türkmenistanda öňdebaryjy tehnologiýanyň gazananlary
• Türkmenistanda saglyk ulgamyndaky özgerişlikler
• Türkmen ykdysadyýetiniň täze ugurlary
• Türkmenistanda gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary
• Türkmen d...

Dowamy »

1393 4
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Taze gelenin talyplara soragy kop

Salam talyplar.com ulanyanlar. Men bu sayta taze geldim entak hich zat bilemok. manada owredersinizda. mende her hili gyzykly soraglar bar. solarada jogap yazarsynyzda.
EX: name uchin su yilin gysy beyleki gyslara gora sowuk? ya-da Eger gys sular yaly sowuk bolsa tomus nahili bolar? ya-da su yilin gysy 1969-yilin gysyna menzedyarler sol dogr...

Dowamy »

1274 5
Köneler, perwana tarapyndan 11 years ago

Google Earth we GIS

Menem kabir dostlarymyzyng maslahatyndan dogry netije chykaryp, gyzykly diyip hasap edyan zatlarymyng birini yazmagy makul bildim...
1) Google Earth ulanyanlar onung taze versiyasynda asmana seredip yildyzlary gorup bolyanyndana habarlydyrlar. yone shu gunler Earth-e taze zatlara goshyanlaryng sany kopeldi. Google oz programma kodlaryny gaty...

Dowamy »

1047 2
Köneler, apeman tarapyndan 11 years ago

Matematikany gowy bilmek uchin

Matematika hemme yerde: tikin dikmek, oy gurmak , haryt satyn almak, sachyny gyrkmak, nahar bishirmek uchin matematikany bilmek gerek. Himiya, Biologiya, Geologia, Geometria, Trigonometria, komputer progrommirlemede... hemme yerde matematika.

Indi nadip ony owrenmeli? Elline kitaby alyanda gunde ~3,4 sagatlap okayan. Soraglaryn bar...

Dowamy »

1400 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago