Talyplar gununiz gutly bolsun!!!

ey butin dunyadaki turkmen talyplary,men sizin hemmanizi talyplar gununiz bilen cyn yurekden gyzgyn gutlayaryn!we geljekde oz watanynyza,ene atanyzagaryndaslanyza we dost-yarlanyza komegi degyan,we olaryn size guwanjak adam bolup yetishmeginizi yeketak beyik allatagaladan dileyan!!!we shu yere oz arzuwdyr dileklerinizi yazmagnyzy hayys edyan

Dowamy »

1320 12
Köneler, dertsiz tarapyndan 11 years ago

Tabyt - Hekaýa (Gurbannazar Ezizow)

Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýär...

Dowamy »

1369 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Gurban_baýramy ýetip gelýär...

Essalowmaleýik, hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatmy ýagdaýlaryňyz?! Armaň-da okuwlar we işler bn!

Ýokarda mowzugyň adyndanam belli bolşy ýaly, Gurban baýramy ýetip gelýär. Adaty ýagdaýda 8-nji Dekabrda Gurban baýramynyň ilkinji güni bolmaly. Garaz, 8-12 Dekabr aralygy 4 günläp Gurban baýramy bellener dünýäniň...

Dowamy »

1889 26
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Söygi,dostlyk,doganlyk hakynda 15 sorag(türkçe bilmeyanlerden ötünç sorayan)

talyplar.com turkmen dilinde sayt bolandygy üçin we yazgy doly türkçe bolanson ayryldy. bu kararyn şahsynyz bilen baglanşygy yok. --farabi

Dowamy »

1833 6
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Gara Gaplan (Hekaya)

Hormatly Talyplar!Men bu hekayany geçen yyl yazypdym.öz düşünjelerini kyn görmeseniz okap(hekaya uzynrak:)) baha bermeginizi hayyş bile yüz tutyan!Çaganyn haywana bolan söygisini janlandyrmaga çalyşdym!Lider!


Gunin shohlesi yapraklaryn arasyndan yuzune dushyardi.nache
> yuzuni yapsa da shohleler ona yatmaga rugsat

Dowamy »

1303 5
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Tapmaça

4 adam bilelikde bir karhana açyarlar. karhananyn hemme zadyny yagny girdeyji-çykdayjysyny, ahli zadyny 4-e bölyarler. Sonra bu karhananyn gapysyna bir garwul tutyarlar. We bu garawul bir gije uklap galyar, şol wagt ogrular tarapyndan soyulyar. bu 4 adam yene bir garawul almaga karar beryarler,şeydip dowam edip ugrayar.karhananyn bu şekilde dowam e...

Dowamy »

2531 20
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Kerim gurban nepes

salam mahriban agzalar.
eyran turkmen sahrasinda mahtumguly dan sonra kop soyulen we shigirlary okunan shahyr belki kerim kurban nepes aga bolsin.
sizden islen zadim shu :
siz onun haysi shigryny halayaniz. tm de onun haysi goshgysi kop aydilyar we dillerde dolashyar?

Dowamy »

3394 23
Köneler, ceyhun82 tarapyndan 11 years ago

Turkmenistan abş-na okuwçy goybermejek bolyamyş

Associated Press habar gullygynyn Amerikanyn Birleşen Ştatlarynyn Türkmenistandaky bir işgarine dayandyryp beren habaryna göra Türkmenistandaky jogapkarler Amerika gitjek okuwçylary goybermejek bolup elinden geleni edyarmiş. Hakykatdan hem şeylemi? İlçilige dayandyrylyp berlipdir habar welin dogry yaly...
AP-nin habary

Dowamy »

1610 6
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Londondaky iňlisçe kurslar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, şu ýere Londondanam birnäçe türkmen agzalar girýärler. Olaryň hemmesi diýen ýaly, bärde ýa dil kurslarynda ýa-da degişli bölümlerde talypmykalar diýýän.

Tutuş britaniýada iň köp türkmeniň bolan şäheri hem London. Sebäbi, bärde kurslaryň bahasy beýleki şäherle...

Dowamy »

1399 16
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Ichim gysya gurlesheli

Salam! Men chowdur

Dowamy »

1711 2
Köneler, Chowdur tarapyndan 11 years ago

Hayysh edyan okan!

Salam gadyrly agzalar! Men duyn G.Ezizowyn goshgularyny yazypdym. Halamadynyz oydyan. Goshgyny kawagty sustunyz peselen wagty okap, ruhunyz beygelip shatlanarsynyz oytdum.Men goshgyny kopy-paste edip alamok.Men Kerim aganyn(K. Gurbannepesowyn) G. Ezizowyn goshgularyny gowy goryan.Shonun uchin hem kabirlerini yatdan bilyan. Sizede gyzykly bolar oytd...

Dowamy »

1221 8
Köneler, Chowdur tarapyndan 11 years ago

Salam

Salam Begencx

Dowamy »

768 2
Köneler, Tdu-mail tarapyndan 11 years ago

Internede baglanyan zontik.

Yaponlar tehnalogiyadan durmany bilmeyärler, ine bu gezegem internede baglanyp boljak zontik oylap tapypdyrlar.Bu zontik wireless bilen ishleya.Yagyshly günlerde daşarda içiňiz gysan wagty internede baglanyp bilyaniz.Bu zontikda video oynadyp bolya suratlar gorkezip bolya.Sizler bilyanizmi,bilmeyaniz,mi bilemok yöne mana gaty üýtgeşik gelenligi üçi...

Dowamy »

1474 31
Köneler, Tapjangul tarapyndan 11 years ago

Alo name diymek?

Her gün ulanyp näçe gezek alo diyyendigimiziň çeni çaky yokdyr.Alo name diymek? we telefon bilen name baglanyşygy bar?
Alo bir soygüliniň adynyň gysgyldylan şeklidir.Söýgüliň ady Alessondra lolita oswaldo dyr.Bu söýgüli yaş gyz oylap tapan Alexsander Graham belliň söýgülisidir.Graham bell telefony oylap tapan wagty ilki söýgülisiniň öýüne j...

Dowamy »

1747 15
Köneler, Tapjangul tarapyndan 11 years ago

Rak keseliniň ysyny, alyp biljek itler kopyalandy.

Koreyada bio-teknalogiya firmasy rak keseliniň dem ve deri ysyny tapawut edip biljek (labrador cinsi) itden 4 sany iti kopyalap bildiler.itin gysga zaman sonra yaponya goyberilya.Rak keseliniň öýjükleriniň tapawutly ayry bir ysynyň bardygyny bellap geçyaler.Alymlar rak keseliniň ysyny ayratyn tapawudyny şu itler ysy alyp biljekdigi hakda belläp geç...

Dowamy »

1150 3
Köneler, Tapjangul tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com statistikasy

talyplar.coma hergün nireden näçe adam girip çykýanyny,iň köp tema açany, iň köp jogap bereni bilesi gelen barmy?
bar bolsa ine size maglumat.

Ortaça aýdanda saýtymyza her gün 71* ýurtdan 320 sany adam girýär.
Saýta girýälerin 60.92 % -i gözleg motorlary arkaly, 27.93%-i göni, 11.15%-i bolsa başga saýtlar arkaly gelýär...

Dowamy »

2380 35
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Atdakmak

Seýranmy ýa Sergezdan?

Iki ýaşulynyň geň söhbetine şaýat boldum. Olaryň sakgallysynyň sakgalyny daraklaýşyny, eňegi ýylmananynyň janygyp jibrinşini, öňündäki käsesine guýan çaýyny sowap-sowamanka içişini we beýleki hereketlerini taşlap, başardygymdan diňe söhbetlerini kagyza geçirmegi dogry hasapladym. Ýetmezini özüňiz doldurarsyňyz-...

Dowamy »

11514 14
Köneler, kemaltm tarapyndan 11 years ago

Mana kömek edenler.

Salam agzalar..! Men bu talyplar.com'a taze agza boldum yöne men bu saýtyň ýagdaýyny kän bilemok sizin kömekleriňiz bilen menem ögrenerin. Siz azajyk kömek ediň galanyny alyp çykaryn..!

Dowamy »

982 14
Köneler, ZORRO tarapyndan 11 years ago

"Saher turup" "Durmush"

Saher turup syl yuzune dunyani
Saher turup syl yuzune chagany
Pakliginde bolup bilsen shoncha bol
Sen sanama gara sachyn agyny
Sen sagaman orenine moncha bol

Biz hemmamiz shatlyk uchin doguldyk
Shon uchin hem gechdik ine shuncha yol
Shat gunlerin bolmanyna gynanma
Shat gunlerin bolan...

Dowamy »

1254 4
Köneler, Chowdur tarapyndan 11 years ago

Türkiyede gyzlar üçin okuw...

Salam! Dostlar size soragym bardy: bir gyz Türkiya geljek diyya,okamana,indi şona takmynan naçe pul çykarka,yagny okuwa,öye,yola...gayrat edin,jogaplara garaşyan...

Dowamy »

2152 50
Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago